Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ABC rocka: C jak concept album

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-O-01-07-000005
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: ABC rocka: C jak concept album
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Literatura uzupełniająca:

Dorobek A., 2001, Rock: problemy, sylwetki, konteksty. Szkice z estetyki i socjologii rocka, Bydgoszcz.

Marcinkiewicz R. (red.), 2010, Unisono na pomieszane języki, t. 1: O rocku, jego twórcach i dziełach (w 70-lecie Czesława Niemena), Sosnowiec.

Marcinkiewicz R. (red.), 2011, Unisono w wielogłosie, t. 2: W kręgu nazw i wartości, Sosnowiec.

Marcinkiewicz R. (red.), 2012, Unisono w wielogłosie, t. 3: Rock a korespondencja sztuk, Sosnowiec.

Marcinkiewicz R. (red.), 2013, Unisono w wielogłosie, t. 4: Rock a media, Sosnowiec.

Marcinkiewicz R. (red.), 2014, Unisono w wielogłosie, t. 5: W stronę typologii i terminologii rocka, Sosnowiec.

Marcinkiewicz R. (red.), 2019, Unisono w wielogłosie, t. 6: Rock na pograniczach, Opole.

Ventura D., 2012, Understanding popular music, London.


Nakład pracy studenta:

Liczba godzin zajęć dydaktycznych przypadających na kurs: 15.

Nakład pracy studenta/liczba godzin pracy własnej studenta (konsultacje, przygotowanie pracy zaliczeniowej): 35.

Skrócony opis:

W ramach zajęć rock zostanie przedstawiony jako ważny składnik kultury II połowy XX w. oraz dwóch pierwszych dekad XXI w. Istotnym elementem spotkań ma być odejście od stereotypowego spojrzenia na kulturę rocka (w myśl którego rock badany jest głównie w kontekście mówienia o subkulturach i traktowany jako muzyka adresowana jedynie do młodzieży itp.). Konsekwencją tego założenia powinno być ukazanie rocka jako zjawiska heterogenicznego, zwłaszcza w kontekście jego multikodowych arcydzieł.

Pełny opis:

[1] Terminologia zjawisk rockowych.

[2] W stronę definicji concept albumu. Typologia. Czy istnieją epki i single koncepcyjne?

[3] Kto był przed Zappą i The Beatles, czyli spór o pierwszeństwo.

[4–5] Lata 60.: The Kinks, Nirvana, The Moody Blues, The Who i inni.

[6–10] Apogeum formy w latach 70.: Gentle Giant, Rick Wakeman, Yes, Pink Floyd, Mike Oldfield, Jon Anderson, Jethro Tull, Genesis, The Alan Parsons Project, Harmonium, Camel, Aphrodites Child i inni.

[11–15] Przykłady nowatorstwa i sygnały stagnacji po roku 1980: Kate Bush, Neal Morse, Ayreon, Dream Theater, Tool, Haken, Spock’s Beard, Pain Of Salvation, Porcupine Tree, Steven Wilson, Fantômas, The Mars Volta, Marillion.

Literatura:

Macan E., 2001, Progresywny urock, przeł. M. Majchrzak, Toruń.

Piotrowski G., 2016, Muzyka popularna. Nasłuchy i namysły, Warszawa.

Shuker R., 2002, Popular music. The key concepts, London — New York.

Shute G., 2013, Concept albums, Lexington, KY.

Siwak W., 1993, Estetyka rocka, Warszawa.

Walicki F., 2012, Epitafium na śmierć rock’n’rolla, Sopot.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po zakończeniu kursu student powinien:

— uświadamiać sobie heterogeniczność rocka, który nawet w pracach badawczych opisywany jest przez pryzmat stereotypów (WK);

— znać podstawowe cechy terminologii rockowej (WG).

Umiejętności

Po zakończeniu kursu student powinien umieć:

— rozpoznawać najważniejsze concept albumy w historii (UW).

Kompetencje społeczne (postawy)

Po zakończeniu kursu student powinien:

— zdawać sobie sprawę z istotnego wkładu rocka w dorobek kulturowy (KK).

Metody i kryteria oceniania:

A. Sposób zaliczenia:

Zaliczenie z oceną.

B. Formy zaliczenia:

Praca zaliczeniowa, aktywność.

C. Podstawowe kryteria:

Praca zaliczeniowa (do wyboru różne warianty, odpowiadające preferencjom studenta) — 60%; aktywność / udział w dyskusji — 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Marcinkiewicz
Prowadzący grup: Radosław Marcinkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Marcinkiewicz
Prowadzący grup: Radosław Marcinkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www2-4 (2024-07-15)