Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Czy zwierzęta będą w niebie?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-O-05-00-000008
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czy zwierzęta będą w niebie?
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Realizowany zdalnie

Literatura uzupełniająca:

P. De Plunkett, Ekologia – stereotypy i rzeczywistość, Poznań 2008.

J. Moltmann, Bóg w stworzeniu, Kraków 1995.

Ecotheology. Voices from South and North, red. D.G. Hallman, Geneva 1994.

H. Szmulewicz, Po tamtej stronie życia. Zarys eschatologii, Tarnów 2003;

L. Boros, Mysterium mortis, Warszawa 1974;

L. Boros, Istnienie wyzwolone, Warszawa 1979, s. 99-14


Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu refleksję nad chrześcijańską soteriologią i eschatologią i możliwością jej odniesienia do świata zwierząt. Uwzględniając uniwersalny charakter chrześcijańskiego orędzia zasadne staje się pytanie o możliwość zbawienia także zwierząt, a związku z tym pytanie, czy eschatologiczne spełnienie dotyczy także świata zwierząt? Pozytywna odpowiedź na to pytanie rodzi istotne implikacje dla rozumienia chrześcijańskiej eschatologii i rozwoju teologii zwierząt.

Pełny opis:

Przedmiot będzie obejmował następujące zagadnienia: teologiczne podstawy wartości świata stworzonego, szacunku dla zwierząt i praw zwierząt, problem antropocentryzmu w teologii, antropocentryzm a biocentryzm, tendencje współczesnej eschatologii, stworzenie i nowe stworzenie, teologiczne rozumienie śmierci, odnowienie świata stworzonego, niebo jako stan zbawienia i życia wiecznego, obrazy nieba i ich sens teologiczny.

Literatura:

A. Linzey, Teologia zwierząt, Kraków 2010.

R. Rogowski, Zwierzęta – nasi mniejsi bracia, „Więź” (1998) nr 7, s.

R. Schenk, Człowiek koroną stworzenia?, ComP 12 (1992) nr 6, s. 21-43.

I. Czaczkowska, Pomiędzy potopem a tęczą, Lublin 1998.

J. Grzesica, Kryzys ekologiczny, ComP 3 (1983) nr 6, S. 60-73.

M. Kowalczyk SAC, Z. Danielewicz, Dogmatyka, t. 6: Traktat o stworzeniu; Traktat o rzeczywistości ostatecznej, Warszawa 2005;

T.D. Łukaszuk, Ostateczny los człowieka i świata w świetle wiary katolickiej, Kraków 2006;

B. Ferdek, Ekoteologia – próba definicji, Wrocław 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę specjalistyczną z zakresu chrześcijańskiej eschatologii - TMA_W06; P7S_WG

2. Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach teologii z innymi dziedzinami nauki, a zwłaszcza z naukami humanistycznymi i społecznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych - TMA_W01; P7S_WG

3. Ma gruntowną znajomość zasad interpretacji doktrynalnych wypowiedzi Kościoła oraz tekstów teologicznych - TMA_W01; P7S_WG

UMIEJĘTNOŚCI

1. Posiada umiejętności obejmujące analizę tekstów biblijnych i teologicznych, syntezę różnych idei i poglądów oraz opracowanie i prezentację wyników - TMA_U02; P7S_UW

2. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych poglądów teologicznych w celu określenia ich znaczeń, skutków i implikacji - TMA_U08; P7S_UW

3. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań - TMA_U09; P7S_UK

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów - TMA_K05; P7S_KO

2. Identyfikuje i rozstrzyga dylematy doktrynalne związane funkcjonowaniem chrześcijańskiej wspólnoty, jaką jest Kościół - TMA_K06; P7S_KK; P7S_KO

3. Interesuje się współczesnymi propozycjami i osiągnięciami w refleksji teologicznej - TMA_K08; P7S_KR

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach – 80%

2. Praca zaliczeniowa – 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rajmund Porada
Prowadzący grup: Rajmund Porada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Realizowany zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rajmund Porada
Prowadzący grup: Rajmund Porada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Dyscyplina:

nauki teologiczne

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Realizowany zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rajmund Porada
Prowadzący grup: Rajmund Porada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Dyscyplina:

nauki teologiczne

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Realizowany zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rajmund Porada
Prowadzący grup: Rajmund Porada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Realizowany zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www5-4 (2024-07-15)