Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Drzewa - znane i mało znane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-O-06-05-000048
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Drzewa - znane i mało znane
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Realizowany zdalnie

Literatura uzupełniająca:

Godet J.D. 1997. Drzewa i krzewy – rozpoznawanie gatunków, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Sutton D. 2003. Drzewa Polski i Europy, Larousse Polska, Wrocław.

Borecka K., Gołąbek E., Sławiński J., Terelak E. 2012. Stan i zagrożenia drzew pomnikowych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, Uniwersytet Opolski, Studia i Monografie, Nr 482.

Źródła internetowe.Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami (teoretycznymi i praktycznymi) z zakresu dendrologii.

Pełny opis:

Pojęcie dendrologii. Ogólna charakterystyka roślin drzewiastych (formy wzrostowe, morfologia). Cykl życiowy drzew. Drzewa jako składnik środowiska człowieka. Prawna ochrona drzew. Pojęcie pielęgnacji i jej zakres. Cięcie i zabezpieczanie ran drzew. Drzewa i krzewy - wybrane choroby, szkodniki i ich zwalczanie. Drzewo pomnikowe jako jedna z form ochrony obiektów przyrodniczych. Najstarsze drzewa na świecie, w Polsce i w województwie opolskim. Charakterystyka wybranych gatunków roślin drzewiastych.

Literatura:

Kasprzak K. 2005. Ochrona pomników przyrody. Zasady postępowania administracyjnego, Wydawnictwo ABRYS, Poznań.

Pacyniak C. 1992. Najstarsze drzewa w Polsce. Przewodnik, Wydawnictwo PTTK “Kraj”, Warszawa.

Pokorny J. 1992. Drzewa znane i mniej znane, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa.

Seneta W., Dolatowski J. 2008. Dendrologia, PWN, Warszawa.

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Tomanek J., Witkowska-Żuk 2008. Botanika leśna, PWRiL, Warszawa.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004. Dz. U z 2004r., Nr 92, poz. 880 (z późniejszymi zmianami).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po ukończeniu kursu student definiuje podstawowe pojęcia związane z problematyką dendrologiczną. Zna zasady prawnej ochrony oraz pielęgnacji drzew. Wskazuje przykłady najczęściej występujących chorób i szkodników. Zna najstarsze drzewa na świecie, w Polsce i w województwie opolskim.

UMIEJĘTNOŚCI

Student rozpoznaje podstawowe gatunki roślin drzewiastych rosnących w Polsce. Potrafi wyznaczać drzewa do ochrony pomnikowej.

Skutecznie pozyskuje i przetwarza informacje z literatury naukowej oraz innych źródeł.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Uczestnik kursu jest świadom swojej roli w kształtowaniu środowiska przyrodniczego oraz jest odpowiedzialny za to środowisko. Wie, że należy uaktualniać i pogłębiać samodzielnie swoją wiedzę, zachowując krytyczną postawę i skłonność do weryfikowania pozyskiwanych informacji.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest poprawne przygotowanie i przedstawienie prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Gołąbek
Prowadzący grup: Elżbieta Gołąbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Dyscyplina:

nauki leśne

Tryb prowadzenia:

Realizowany zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Gołąbek
Prowadzący grup: Elżbieta Gołąbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Gołąbek
Prowadzący grup: Elżbieta Gołąbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)