Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badminton – alternatywa prozdrowotna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-O-SW-00-000006
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badminton – alternatywa prozdrowotna
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Poziom studiów:

Studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie.

Profil kształcenia:

studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15h/ 2 ECTS

Udział w zajęciach: 15H

Praca własna studenta: 35h

Skrócony opis:

Ćwiczenia mające na celu wpojenie systematycznej aktywności ruchowej,które mają w perspektywie utrwalić trwałe zmiany spędzania czasu wolnego. Forma zajęć - ćwiczenia 15 godz./ praca własna studenta - 35 godz.

Pełny opis:

Celem prowadzonych zajęć jest stworzenie korzystnej platformy zdrowotnej,która w przypadku systematycznej i konsekwentnej pracy nad własnym organizmem może wpłynąć korzystnie na prawidłowy rozwój fizyczny oraz może utrzymać w sposób trwały korzystne oddziaływanie zdrowotne na organizm ćwiczącego:

-Wpojenie systematycznej aktywności ruchowej.

-Przekonanie o trwałych wartościach prozdrowotnych uprawianej dyscypliny sportu.

-Dokonanie trwałych zmian w spędzaniu czasu wolnego.

Treści programowe:

1.Opanowanie elementów technicznych w tym:

-opanowanie podstawowych odbić forhand,backhand.

-poprawne wykonanie zagrywki długiej,krótkiej i ukierunkowanej.

-nauka poprawnego poruszanie się na boisku,ustawienia przy zagrywce i odbiorze zagrywki.

2.Zapoznanie z elementami taktyki:

-taktyka gry pojedynczej.

-taktyka gry podwójnej i mikstowej.

-elementy taktyki turniejowej i meczowej.

3.Elementy organizacji rozgrywek turniejowych w różnych kategoriach wiekowych.

Literatura:

1.Henryk Nawara: Badminton 2009. 2.Zarys historii badmintona.Badminton Polska 7.26-28

3.Nawara H: Schemat metodyczny w nauczaniu techniki gry w badmintona.Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”,6,59-62.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Podstawy wiedzy na temat dyscypliny,jej historii i założeń prozdrowotnych

Umiejętności:

- Opanowanie podstaw technicznych i taktycznych umożliwiających grę na

poziomie rekreacji zaawansowanej

- Organizacja prostych rozgrywek rekreacyjnych dla grup w różnym i wieku i

zaawansowaniu technicznym

Kompetencje społeczne (postawy):

- Krzewienie kultury prozdrowotnej poprzez krzewienie rekreacji jako

podstawowe antidotum na procesy starzenia i obniżania wydolności fizycznej

oraz pogarszanie się parametrów krążeniowo-naczyniowych

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia - zaliczenie na ocenę

Formy zaliczenia: -Opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu techniki i taktyki gry pojedynczej i podwójnej w badmintona, umiejętność zorganizowania zawodów sportowych i rozpisania odpowiedniego systemu rozgrywek.

-Ewaluacja wiedzy z zakresu teorii dotyczącej techniki i taktyki gry w badmintona, przepisów gry oraz organizacji zawodów sportowych i różnych systemów współzawodnictwa.

- Obowiązek uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Budziszewska, Mariusz Pająk
Prowadzący grup: Mariusz Pająk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Dyscyplina:

nauki o kulturze fizycznej

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Budziszewska, Mariusz Pająk
Prowadzący grup: Mariusz Pająk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Dyscyplina:

nauki o kulturze fizycznej

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Budziszewska, Mariusz Pająk
Prowadzący grup: Mariusz Pająk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Dyscyplina:

nauki o kulturze fizycznej

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Budziszewska, Mariusz Pająk
Prowadzący grup: Mariusz Pająk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Dyscyplina:

nauki o kulturze fizycznej

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www4-4 (2024-07-15)