Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-S-02-02-000001
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Literatura uzupełniająca:

1. Brylak J. (2018). Ochrona prawna bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wydawnictwo C.H.Beck. Isbn 9788325597153. Warszawa.

2. Andruszkiewicz F. (2014)., Autorski program praktyk zawodowych w Projekcie „Innowacje w kształceniu zawodowym nauczycieli”, dla zawodu: Instruktor nauki jazdy. Opole.

3. Kodeks drogowy z Komentarzem (dowolny).


Skrócony opis:

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego nie może być – według Strategii Zrównoważonego Rozwoju – oderwane od dnia codziennego, winno być traktowane na równi z innymi wyzwaniami globalnymi, jak równość płci czy zmiana klimatu. Wypadki związane z ruchem drogowym w znacznym stopniu związane są z nieświadomością jego uczestników o czyhających na nich zagrożeniach, w znacznym stopniu mają charakter ciężkich, często z nieodwracalnymi skutkami, zasadnym zatem staje się permanentne aktualizowanie wiedzy z zakresu BRD. Prewencja jest najlepszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa, uświadomienie działania podstawowej zasady mówiącej o tym, że każdy uczestnik ruchu ma obowiązek uniknięcia kolizji z innym uczestnikiem ruchu niezależnie od tego, czy tamten postąpił zgodnie z prawem i zasadami ruchu, czy też nie

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia i źródła prawa w obszarze problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Działalność podmiotów na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym a w szczególności policyjnych wydziałów ruchu drogowego. Krajowe programy na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rola Policji i jej programy w walce z przestępczością drogową. Transport drogowy w tym przewóz towarów niebezpiecznych. ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska. Czas pracy kierowców, a jego przestrzeganie. Szkolenia okresowe kierowców, jako forma doskonalenia kompetencji zawodowych kierowców. Kształcenie i doskonalenie kadry instruktorskiej. Regulacje prawne w zakresie dopuszczania pojazdów do ruchu z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska. Wpływ alkoholu lub podobnie działającego środka na prowadzenie pojazdów mechanicznych.

Literatura:

- Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1977r. (Dz. U. 1977 nr 98. poz. 602).

- USTAWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. o kierujących pojazdami. Dz. U. poz. 978 z dnia 18 maja 2017r.

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z dnia 4 marca 2016 p. 280).

Efekty uczenia się:

Wiedza

W 1- posiada wiedzę na temat podstawowych przepisów ruchu drogowego

W 2 - posiada wiedzę na temat rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń w ruchu drogowym.

Umiejętności

U 1 - potrafi skutecznie reagować w przypadku powstania zagrożeń występujących w ruchu drogowym,

U 2 - potrafi pomóc niechronionym uczestnikom ruchu drogowego,

U 3 - z pełną świadomością będzie w stanie włączyć się w prace różnych organizacji pracujących na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Kompetencje społeczne

K 1 - rozumie potrzebę i zna możliwości dalszego dokształcania się w celu podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

K 2 - ma świadomość roli społecznej absolwenta i rozumie potrzebę dokształcania się, doskonalenia na przestrzeni całego życia.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

- Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną, obowiązkowe uczestnictwo, ocena końcowa wynikająca z ocen formujących

Studenci winni aktywnie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach (ewentualne nieobecności należy zaliczyć indywidualnie). Ocena końcowa zostanie sformułowana w oparciu o stopień znajomości literatury przedmiotu: wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego, aktywność na zajęciach, udziału w dyskusji, przygotowania oraz zaprezentowania prezentacji multimedialnej z zakresu BRD.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Fabian Andruszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Fabian Andruszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Fabian Andruszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)