Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Autodafe - O fenomenie samobójstw i zachowań autodestrukcyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-S-02-02-000004
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Autodafe - O fenomenie samobójstw i zachowań autodestrukcyjnych
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane humanistyczne
Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

Realizowany zdalnie

Literatura uzupełniająca:

Jarosz Maria, Samobójstwa, wyd. PWN, Warszawa 1997.

Kay Redfield Jamison, Noc szybko nadchodzi: zrozumieć samobójstwo, by mu zapobiec, przeł. Tomasz Bieroń, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2004.

O' Connor Rory i Sheehy Noel, Zrozumieć samobójcę, przeł. Anna Tonalska – Dulęba, Gdańskie wydawnictwo psychologiczne, Gdańsk 2013.

Samobójstwo, praca zbiorowa pod redakcją; Brunon Hołyst, Marek Staniaszek, Marzena Bińczycka-Anholcer, wyd. PTHP, Warszawa 2002.

Nakład pracy studenta:

Wykład – 15 godz.

Studiowanie literatury - 15 godz.

Przygotowanie projektu/prezentacji - 20 godz.


Skrócony opis:

Opis przedmiotu/zakres tematyczny:

Tematyka zajęć zorganizowana jest wokół problemu samobójstwa jako faktu społecznego. Kurs zawierał będzie następujące tematy: Ewolucja samobójstw; Geografia rytuałów samobójczych; Samobójstwo rzekome i próby samobójcze ; Samobójstwo religijne i obrzędowe; Samobójstwo polityczne i samobójczy terroryzm; Samobójstwo wojenne; Pakty samobójcze i zbiorowe; Podszepytwacze śmierci i cyberpakty; Syndrom presudicydalny; Mity na temat samobójstw; Studium przypadku: analiza listów samobójstw; Samobójstwo młodzieży a samobójstwo seniorów; Efekt Wertera i wpływ medialny; Efekt Papageno i kontrakt na życie; Profilaktyka myśli samobójczych.

Pełny opis:

1. Ewolucja samobójstw

2. Geografia rytuałów samobójczych

3. Samobójstwo rzekome i próby samobójcze

4. Samobójstwo religijne i obrzędowe

5. Samobójstwo polityczne i samobójczy terroryzm

6. Samobójstwo wojenne

7. Pakty samobójcze i zbiorowe

8. Podszepytwacze śmierci i cyberpakty

9. Syndrom presudicydalny

10. Mity na temat samobójstw

11. Studium przypadku: analiza listów samobójstw

12. Samobójstwo młodzieży a samobójstwo seniorów

13. Efekt Wertera i wpłwy medialny

14. Efekt Papageno i kontrakt na życie

15. Profilaktyka myśli samobójczych

Literatura:

Alvarez Al, Bóg bestia. Studium samobójstwa, przeł. Łukasz Sommer, wyd. Aletheia, Warszawa 2011.

Amery Jean, Podnieść na siebie rękę, przeł. Bogdan Baran, wyd. Czytelnik, Warszawa 2007.

Bednarski Leszek, Urbanek Arkadiusz, Śmierć samobójcza – perspektywa kryminalistyczna i pedagogiczna, wyd. Impuls, Kraków 2012.

Chwin Stefan, Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni, wyd. Tytuł, Gdańsk 2010.

Czabański Adam, Samobójstwo altruistyczne: formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska, wyd. Nomos, Kraków 2009.

Durkheim Emile, Samobójstwo, przeł. Krzysztof Wakar, wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2006

Hołyst Brunon, Suicydologia, wyd. LexisNexis, Warszawa 2002.

Kurdwanowska Dagna, Biblioteka Samobójców, PWN, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

W1- Posiada wiedzę o kluczowych problemach i kwestiach Społecznych w perspektywie interdyscyplinarnej.

W2 - Ma ogólną wiedzę dotyczącą rozpoznawania i interwencji na rzecz osiągania celów rozwojowych, ochronnych, prewencyjnych i terapeutycznych w zależności od zogniskowania problemu.

U1 -Potrafi w podstawowym zakresie dokonać diagnozy sytuacji, zjawiska i procesy będące przedmiotem zainteresowania pracy socjalnej w wymiarze indywidualnym, grupowym i w szerszych układach społecznych

K 1 - W działaniu społecznym właściwie określa priorytety służące osiąganiu wysokiej jego skuteczności i planowej realizacji określanych przez siebie lub innych zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne stosowane podczas zajęć: wykład, dyskusja, prezentacja, burza mózgów.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: wykonanie pracy zaliczeniowej za pomocą platformy e-learning.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)