Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia zła i nienawiści wobec człowieka - społeczne konstrukcje wroga

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-S-02-02-000030
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia zła i nienawiści wobec człowieka - społeczne konstrukcje wroga
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Literatura uzupełniająca:

- E. Fromm, Ucieczka od wolności, Warszawa 1990

- I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2011


Skrócony opis:

Dlaczego człowiek jest zdolny do zła i nienawiści ? Intencjonalna przemoc wobec drugiego człowieka jest złożonym procesem destrukcji "innego" i "obcego" oraz jednocześnie procesem zmiany "Ja " i "My". Sprawcami są często osoby zradykalizowane, które wykorzystują procesy dyskryminacji, stygmatyzacji, dehumanizacji, kształtują społeczną konstrukcję wroga oraz wewnętrzne uczucie nienawiści. Ofiary pośrednie masakr, czyli ci którzy przeżyli czystki etniczne, ludobójstw, doświadczają traumy, ale również wielu z nich może pragnąć odwetu i zemsty.

Pełny opis:

Tematyka zajęć zorganizowana jest wokół problemu dewiacji społecznej nacechowanych antagonizmem wobec innych jednostek społecznych. Poruszone zostaną zagadnienia:

1. Przemoc zbiorowa i instrumentalna

2. Społeczne konstrukcje wrogości i zła

3. Stygmatyzacja jako proces

4. Nienawiść i mowa nienawiści

5. Masakra- czystka etniczna- ludobójstwo

6. Ekstremizm radykalizm a konstrukcje wrogości

7. Dehumanizacja i godność ludzka

8. Zemsta i mszczenie się

9.Dyskryminacja a dewiacje społeczne

Literatura:

- Todd F. Heatherton, Robert E. Kleck, Michelle R. Hebl, Jay G. Hull, Społeczna psychologia piętna, Warszawa 2008

- E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Poznań 1999.

- Z. Zaleski, Od zawiści do zemsty, Społeczna psychologia kłopotliwych emocji, Warszawa 2005.

- L.M. Nijakowski, Ludobójstwo. Historia i socjologia ludzkiej destrukcyjności

- Jakubowska, U., Ekstremizm polityczny, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

- Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła, metody rozwiązywania, K. Skarżyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski (red.), Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

W1- Posiada wiedzę o kluczowych problemach i kwestiach społecznych w perspektywie interdyscyplinarnej.

W2 - Ma ogólną wiedzę dotyczącą rozpoznawania i interwencji na rzecz osiągania celów rozwojowych, ochronnych, prewencyjnych i terapeutycznych w zależności od zogniskowania problemu.

U1 -Potrafi w podstawowym zakresie dokonać diagnozy sytuacji, zjawiska i procesy będące przedmiotem zainteresowania pracy socjalnej w wymiarze indywidualnym, grupowym i w szerszych układach społecznych

K 1 - W działaniu społecznym właściwie określa priorytety służące osiąganiu wysokiej jego skuteczności i planowej realizacji określanych przez siebie lub innych zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie pracy zaliczeniowej w formie prezentacji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kania
Prowadzący grup: Sławomir Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kania
Prowadzący grup: Sławomir Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www5-4 (2024-07-15)