Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia - Filologia romańska od podstaw

Informacje o programie studiów

  Kod: 1-PRK-F-FRP-D3
  Nazwa: Filologia - Filologia romańska od podstaw
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Filologia
Filologia Filologia romańska od podstaw
Kierunki do
wyboru:
Filologia Filologia romańska
Jednostki: Wydział Filologiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Kultury i Języka Francuskiego (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Filologia romańska od podstaw - semestr 01
Filologia romańska od podstaw - semestr 02
Filologia romańska od podstaw - semestr 03
Filologia romańska od podstaw - semestr 04
Filologia romańska od podstaw - semestr 05
Filologia romańska od podstaw - semestr 06

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs świadectw maturalnych

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z filologii romańskiej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/ka kierunku Filologia, specjalność Filologia romańska od podstaw posiada umiejętność posługiwania się językiem francuskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, zdobywa ogólną wiedzę o języku, literaturze, kulturze i historii Francji, wykazuje podstawowe umiejętności translatorskie oraz filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstów. Nabyte umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języka francuskiego. Jednocześnie studia filologiczne I stopnia przygotowują studentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na I stopniu.

Program kierunku przewiduje 90 godzin praktyki zawodowej.

Dalsze studia:

Studia filologiczne I stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Treści nauczania:

Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent/ka kierunku Filologia zna:

- w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska językowe oraz dotyczące ich metody i teorie językoznawcze wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu filologii, tworzące jej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu szczegółowej wiedzy językoznawczej

- miejsce i znaczenie nauk filologicznych w systemie nauk humanistycznych i społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz kierunki ich rozwoju

- teorie, metodologię i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu dziedzin nauki o języku

- metody analizy i interpretacji tekstów i wytworów kultury, w obrębie wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w językoznawstwie (z możliwością powiązania ich z metodami charakterystycznymi dla literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i nauk o komunikacji)

- fundamentalne dylematy współczesnej filologii w zakresie jej badania i zastosowania do rozwiązywania problemów społecznych

- podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z filologicznymi badaniami i ich zastosowaniem

- zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla filologii (m.in. edukacyjnej, kulturalnej, medialnej, tłumaczeniowej, obsługi biznesu)

Absolwent/ka kierunku Filologia potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę filologiczną – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące użycia języka i wiedzy językoznawczej, oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy z zakresu językoznawstwa (z możliwością uwzględnienia wiedzy z nauk pokrewnych)

- rozpoznać teksty i inne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod filologicznych pozwalających na ocenę ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii dotyczącej opisu języka

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska w zakresie tematycznym dotyczącym filologii oraz dyskutować o nich

- posługiwać się językiem obcym na poziomie co najmniej C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

- wykorzystać wiedzę i doświadczenie związane z wybraną specjalnością filologiczną

Absolwent/ka kierunku Filologia ma gotowość do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy filologicznej i uznawania znaczenia wiedzy o języku w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form

- kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w obszarze określonym przez wybraną specjalność filologiczną.