Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia, profil praktyczny - Język angielski w turystyce (profil praktyczny)

Informacje o programie studiów

  Kod: 1-PRK-F-PP-JAT-D3
  Nazwa: Filologia, profil praktyczny - Język angielski w turystyce (profil praktyczny)
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Filologia
Filologia Język angielski w turystyce (profil praktyczny)
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Filologiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Filologii Angielskiej (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Język angielski w turystyce (profil praktyczny) - semestr 01
Język angielski w turystyce (profil praktyczny) - semestr 02
Język angielski w turystyce (profil praktyczny) - semestr 03
Język angielski w turystyce (profil praktyczny) - semestr 04
Język angielski w turystyce (profil praktyczny) - semestr 05
Język angielski w turystyce (profil praktyczny) - semestr 06

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs dyplomów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z Język angielski w turystyce(profil praktyczny)
Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci kierunku Filologia ze specjalnością Język Angielski w Turystyce posiadają ogólną wiedzę o języku, literaturze, kulturze i historii krajów angielskiego obszaru językowego. Znają prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji związanych z turystyką, w sferze działalności kulturalnej, medialnej i promocyjno-reklamowej. Znają cele, organizację i funkcjonowanie instytucji związanych z turystyką. Mają wiedzę na temat odbiorców kultury, mediów, działań promocyjno-reklamowych w turystyce oraz metod diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości usług. Znają metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w turystyce. Znają gatunkowe, pragmatyczne i stylistyczne reguły mówionych i pisanych gatunków wypowiedzi, typowych dla obsługi ruchu turystycznego. Samodzielnie planują, organizują i realizują typowe projekty związane z turystyką, w sferze działalności kulturalnej, medialnej i promocyjno-reklamowej. Ponadto potrafią w sposób spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i piśmie (w języku polskim i angielskim), na tematy dotyczące wybranych zagadnień związanych z obsługą ruchu turystycznego, korzystając zarówno z dorobku nauk filologicznych, jak i innych dyscyplin. Posiadają umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz wykazują podstawowe umiejętności translatorskie oraz filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstów. Potrafią uczestniczyć w komunikacji biznesowej związanej z obsługą ruchu turystycznego (tworzenie korespondencji, prowadzenie rozmów, sporządzanie dokumentacji itp.). Nabyte umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w instytucjach kulturalnych i w sektorze usług szczególnie turystycznych wymagającym zaawansowanej znajomości języka obcego.

Program kierunku Filologia ze specjalnością Język Angielski w Turystyce przewiduje 450 godzin praktyki zawodowej.

Dalsze studia:

Studia filologiczne I stopnia przygotowują do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na I stopniu kierunku Filologia.

Treści nauczania:

Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji

Absolwent/ka kierunku Filologia, specjalność Język Angielski w Turystyce zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska językowe oraz dotyczące ich metody i teorie językoznawcze wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu filologii, tworzące jej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu szczegółowej wiedzy językoznawczej;

- zastosowania praktyczne wiedzy językowej i językoznawczej, np. w działalności kulturalnej, medialnej, tłumaczeniowej lub obsługi biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi ruchu turystycznego;

- teorie, metodologię i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu językoznawstwa;

- metody analizy i interpretacji tekstów i wytworów kultury, w obrębie wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w językoznawstwie (z możliwością powiązania ich z metodami charakterystycznymi dla nauk o komunikacji);

- fundamentalne dylematy współczesnej filologii w zakresie jej badania i zastosowania do rozwiązywania problemów społecznych;

- podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z filologicznymi badaniami i ich zastosowaniem;

- zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości;

- budowę oraz funkcje systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla filologii (m.in. kulturalnej, medialnej, tłumaczeniowej, obsługi biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi ruchu turystycznego), cechy i potrzeby ich odbiorców.

Absolwent/ka kierunku Filologia, specjalność Język Angielski w Turystyce potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę filologiczną – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące użycia języka i wiedzy językoznawczej;

- wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji oraz dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT);

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy z zakresu językoznawstwa (z możliwością uwzględnienia wiedzy z nauk pokrewnych);

- prowadzić podstawowe badania społeczne niezbędne dla opracowania diagnoz potrzeb odbiorców kultury i mediów;

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii dotyczącej opisu języka;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska w zakresie tematycznym dotyczącym filologii oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem angielskim na poziomie co najmniej C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.

Absolwent/ka kierunku Filologia, specjalność Język Angielski w Turystyce ma gotowość do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy filologicznej i uznawania znaczenia wiedzy o języku w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego inicjowania działania na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form;

- kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w obszarze określonym przez wybraną specjalność filologiczną.