Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia polska

Informacje o programie studiów

  Kod: 1-PRK-FPL-D3
  Nazwa: Filologia polska
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Filologia polska
Kierunki do
wyboru:
Filologia polska Dokumentalistyczno-redaktorska
Filologia polska Komunikacja w administracji i urzędach
Filologia polska Nauczycielska
Jednostki: Wydział Filologiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Komunikacja w administracji i urzędach -semestr 01
Komunikacja w administracji i urzędach -semestr 02
Komunikacja w administracji i urzędach -semestr 03
Komunikacja w administracji i urzędach -semestr 04
Komunikacja w administracji i urzędach -semestr 05
Komunikacja w administracji i urzędach -semestr 06

Pozostałe toki nauczania

Filologia polska - semestr 01
Filologia polska - semestr 02
Filologia polska - semestr 03
Filologia polska - semestr 04
Filologia polska - semestr 05
Filologia polska - semestr 06
Filologia polska - Dokumentalistyka z elementami edytorstwa naukowego - semestr 02
Filologia polska - Dokumentalistyka z elementami edytorstwa naukowego - semestr 03
Filologia polska - Dokumentalistyka z elementami edytorstwa naukowego - semestr 04
Filologia polska - Dokumentalistyka z elementami edytorstwa naukowego - semestr 05
Filologia polska - Dokumentalistyka z elementami edytorstwa naukowego - semestr 06
Dokumentalistyczno-redaktorska - semestr 01
Dokumentalistyczno-redaktorska - semestr 02
Dokumentalistyczno-redaktorska - semestr 03
Dokumentalistyczno-redaktorska - semestr 04
Dokumentalistyczno-redaktorska - semestr 05
Dokumentalistyczno-redaktorska - semestr 06
Filologia polska - Humanistyczno-artystyczny - semestr 02
Filologia polska - Humanistyczno-artystyczny - semestr 03
Filologia polska - Humanistyczno-artystyczny - semestr 04
Filologia polska - Humanistyczno-artystyczny - semestr 05
Filologia polska - Humanistyczno-artystyczny - semestr 06
Filologia polska - Komunikacja wizerunkowa i promocyjna - semestr 02
Filologia polska - Komunikacja wizerunkowa i promocyjna - semestr 03
Filologia polska - Komunikacja wizerunkowa i promocyjna - semestr 04
Filologia polska - Komunikacja wizerunkowa i promocyjna - semestr 05
Filologia polska - Komunikacja wizerunkowa i promocyjna - semestr 06
Nauczycielska-semestr 01
Nauczycielska-semestr 02
Nauczycielska-semestr 03
Nauczycielska-semestr 04
Nauczycielska-semestr 05
Nauczycielska-semestr 06

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs świadectw maturalnych

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z filologii polskiej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent filologii polskiej zdobywa wiedzę i umiejętności filologiczne z zakresu historii literatury polskiej z elementami literatury powszechnej, literatury najnowszej, poetyki, teorii dzieła literackiego, językoznawstwa współczesnego i historycznego. Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta. Absolwent specjalności dokumentalistyczno-redaktorskiej jest przygotowany do wykorzystania nabytych umiejętności w przestrzeni mediów publicznych, instytucjach i urzędach kultury, wydawnictwach oraz archiwistyce. Zdobywa kompetencje w zakresie pozyskiwania informacji, wiedzę na temat przepisów prawnych dotyczących ich wykorzystania oraz sposobów prowadzenia kwerend archiwalnych.

Dalsze studia:

Studia I stopnia przygotowują absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Treści nauczania:

Kwalifikacja pełna na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent/ka kierunku Filologia polska zna:

- w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska kulturowe oraz dotyczące ich metody i teorie literaturoznawcze i językoznawcze wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu polonistycznego literaturoznawstwa i językoznawstwa z elementami kulturoznawstwa, tworzące jej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu szczegółowej wiedzy z obszaru literaturoznawstwa i językoznawstwa polskiego;

- miejsce i znaczenie polskiego literaturoznawstwa i językoznawstwa w systemie nauk humanistycznych i społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz kierunki ich rozwoju;

- teorie, metodologię i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa;

- metody analizy i interpretacji tekstów literackich i zjawisk językowych, w obrębie wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w literaturoznawstwie i językoznawstwie (z możliwością powiązania ich z metodami charakterystycznymi dla kulturoznawstwa, nauk o sztuce, nauk o komunikacji, nauk społecznych);

- fundamentalne dylematy współczesnej kultury i cywilizacji w zakresie ich badania i zastosowania do rozwiązywania problemów społecznych;

- podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania oraz pojęcia związane z badaniami literaturoznawczymi i językoznawczymi;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości;

- zasady działania systemów i instytucji kulturalnych właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla literaturoznawstwa i językoznawstwa (m.in. edukacyjnej, kulturalnej, medialnej).

Absolwent/ka kierunku Filologia polska potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę literaturoznawczą i językoznawczą – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy dotyczące zjawisk języka, literatury i kultury współczesnej i działalności instytucji kultury, oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT);

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa (z możliwością uwzględnienia wiedzy z nauk pokrewnych);

- rozpoznać teksty literackie i zjawiska językowe oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod literaturoznawczych i językoznawczych pozwalających na ocenę ich znaczenia i oddziaływania w procesie historycznokulturowym;

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii dotyczącej opisu tekstów literackich i zjawisk językowych;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska w zakresie tematycznym dotyczącym zjawisk kultury oraz dyskutować o nich

- posługiwać się językiem obcym na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

- wykorzystać wiedzę i doświadczenie związane z wybraną specjalnością;

Absolwent/ka kierunku Filologia polska ma gotowość do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i językoznawczej oraz uznawania znaczenia wiedzy o literaturze, języku i kulturze w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form;

- kompetentnego, odpowiedzialnego i etycznego funkcjonowania w obszarze określonym przez wybraną specjalność.