Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Pedagogika specjalna, profil praktyczny, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Informacje o programie studiów

  Kod: 2-PRK-PSP-S.L.3.PP
  Nazwa: Pedagogika specjalna, profil praktyczny, I stopień, 3-letnie, stacjonarne
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Nauk Pedagogicznych (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pedagogika specjalna - semestr 01
Pedagogika specjalna - semestr 02
Pedagogika specjalna sp. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - semestr 03
Pedagogika specjalna sp. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - semestr 04
Pedagogika specjalna sp. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - semestr 05
Pedagogika specjalna sp. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - semestr 06

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs świadectw maturalnych

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z Pedagogiki specjalnej
Uprawnienia zawodowe:

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe:

Absolwent zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli z 2012 r. ma pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego.

Absolwent, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017, poz. 1575), zdobywa następujące kwalifikacje:

• do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

• do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną oraz do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w powyższych ośrodkach.

• do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w szkołach i innych placówkach oświatowych.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017, poz. 1578) absolwent Pedagogiki specjalnej może być zatrudniony w przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych i innych formach wychowania i kształcenia jako nauczyciel posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego z uwzględnieniem realizacji zadań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych, np. na stanowisku asystenta nauczyciela, pomocy nauczyciela.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w placówkach pozaoświatowych (np. prowadzonych przez organizacje pozarządowe, służbę zdrowia, pomoc społeczną) przeznaczonych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności na stanowisku pedagoga specjalnego.

Posiadane kompetencje specjalizacyjne

Absolwent zrealizował specjalizację: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zdobył umiejętności metodyczne w zakresie planowania, organizacji, realizacji i ewaluacji praktycznych działań opiekuńczo-wychowawczych, korekcyjno-rewalidacyjnych i innych (np. w zakresie stymulacji rozwoju czy organizacji czasu wolnego) osób z niepełnosprawnością intelektualną Posiada kompetencje społeczne determinujące efektywną pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w tym wrażliwość na ich potrzeby rozwojowe i życiowe oraz ich prawa, zrozumienie sytuacji życiowej osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, życzliwość i otwartość na drugiego człowieka, postawę bezwarunkowej akceptacji człowieka z niepełnosprawnością oraz przekonanie o potrzebie aktywnego upowszechniania pożądanych prospołecznych postaw środowiska akceptującego osoby z niepełnosprawnością.

Dalsze studia:

Student ma możliwość kontynuować kształcenia na poziomie studiów II stopnia