Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Nauki o Rodzinie

Informacje o programie studiów

  Kod: 5-KRK-NOR-Z3
  Nazwa: Nauki o Rodzinie
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Nauki o rodzinie
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Teologiczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

Nauki o rodzinie 1 semestr
Nauki o rodzinie 2 semestr
Nauki o rodzinie 3 semestr
Nauki o rodzinie 4 semestr
Nauki o rodzinie 5 semestr
Nauki o rodzinie 6 semestr
Nauki o rodzinie - Z3 - specjalność: Profilaktyka społeczna - semestr 03
Nauki o rodzinie - Z3 - specjalność: Profilaktyka społeczna - semestr 04
Nauki o rodzinie - Z3 - specjalność: Profilaktyka społeczna - semestr 05
Nauki o rodzinie - Z3 - specjalność: Profilaktyka społeczna - semestr 06

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs świadectw maturalnych

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z nauk o rodzinie
Licencjat z nauk o rodzinie
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent 3-letnich studiów I stopnia (licencjackich) posiada wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny oraz wiedzę z obszaru nauk: psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych i filozoficzno-teologicznych. Charakteryzuje się znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Zdobyta wiedza uprawnia absolwenta do podjęcia pracy w różnych sferach życia społecznego związanych z problematyką profilaktyki i rodziny, w szczególności: specjalisty w zakresie profilaktyki społecznej; doradcy i konsultanta w poradniach małżeńskich i rodzinnych oraz społecznych placówkach pomocy rodzinie. Absolwent posiada, po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, kwalifikacje umożliwiające zdobycie aplikacji kuratora sądowego.

Absolwent może pracować w następujących jednostkach: instytucjach zajmujących się profilaktyką społeczną, poradniach rodzinnych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, agendach służb socjalnych, placówkach pomocy społecznej, placówkach służby zdrowia, agendach samorządowych oraz instytucjach profilaktyki społecznej. Posiada także kwalifikacje do pracy z osobami niepełnosprawnymi, przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz członkami ich rodzin.

Ponadto, studia uprawniają absolwenta, po ukończeniu dodatkowej specjalizacji pedagogicznej, do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego oraz etyki, na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dalsze studia:

możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Treści nauczania:

Uchwała Nr 122/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 grudnia 2006r. stostownie do art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. Nr 164, poz, 1365 z późn. zm.

Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z przewidzianych zajęć.

W trakcie dwóch ostatnich semestrów student musi napisać pracę licencjacką, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów i obrony pracy dyplomowej. Na ostateczną ocenę wpisaną do dyplomu składa się: 1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, 1/4 oceny pracy licencjackiej, 1/4 oceny egzaminu dyplomowego.

Studia skupiają się na problematyce rodzinnej badanej w aspekcie filozoficzno-antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjologicznym i teologicznym. Podczas studiów student zapoznaje się z podstawami wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, biomedycznej, socjologicznej, prawnej, filozoficzno-antropologicznej, a także teologicznej związanej z problematyką rodzinną. Wiedza psychologiczna, pedagogiczna i biomedyczna daje gruntowne przygotowanie dla zrozumienia psychologicznych uwarunkowań zachowań indywidualnych i społecznych, wyjaśnia funkcjonowanie człowieka w systemach rodzinnych oraz edukuje w zakresie niesienia pomocy społecznej. Wykład z zakresu socjologii i prawa umożliwia orientację w zagadnieniach socjalnych związanych z rodziną, dostarcza informacji o działaniu instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, prowadzeniu polityki prorodzinnej, a także prawnych aspektach pomocy rodzinie. Przedmioty filozoficzne, antropologiczne i teologiczne dają solidną naukową podbudowę dla lepszego zrozumienia istoty człowieka, uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie oraz kształtują w zakresie etycznych działań kulturotwórczych.