Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Biologia

Informacje o programie studiów

  Kod: 6-KRK-BN-D2
  Nazwa: Biologia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Biologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Przyrodniczo-Techniczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Biologii (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Biologia II st. stacjonarna, sp. biologia z geografią, nauczycielska - semestr 01
Biologia II st. stacjonarna, sp. biologia z geografią, nauczycielska - semestr 02
Biologia II st. stacjonarna, sp. biologia z geografią, nauczycielska - semestr 03
Biologia II st. stacjonarna, sp. biologia z geografią, nauczycielska- semestr 04

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z biologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci studiów specjalności nauczycielskiej biologia z geografią na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym otrzymują:

– szeroką wiedzę z zakresu biologii, geografii i ochrony środowiska,

– przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej,

– uprawnienia do nauczania biologii i geografii w szkolnictwie i innych placówkach oświatowo-wychowawczych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem odnośnie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwenci kierunku biologia, specjalność nauczycielska biologia z geografią, mogą pracować w jednostkach naukowo-badawczych, laboratoriach, w placówkach oświatowych, placówkach administracji państwowej (np. urzędach ds. ochrony środowiska), zakładach przemysłowych itp.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie) i na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia, specjalność nauczycielska biologia z geografią, zatwierdzone Uchwałą nr 147/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. Program studiów określony Uchwałą nr 1/35/2008-2012 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 kwietnia 2012 r., zgodny ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r., Dz.U. poz. 131). Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, konwersatoria, laboratoria, seminaria, zajęcia terenowe) odbyć praktykę przygotowującą do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym w wymiarze zgodnym ze standardami kształcenia określonymi w w/w rozporządzeniu. Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Student musi napisać pracę magisterską w trakcie ostatniego semestru, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym przed Wydziałową Komisją podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z okresu studiów oraz obrony pracy magisterskiej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: ½ średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu, ¼ oceny pracy magisterskiej, ¼ oceny egzaminu dyplomowego.