Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Biotechnologia niestacjonarna uzupełniająca - specjalność b. kosmetologiczna

Informacje o programie studiów

  Kod: 6-KRK-BTK-Z2
  Nazwa: Biotechnologia niestacjonarna uzupełniająca - specjalność b. kosmetologiczna
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Biotechnologia
Biotechnologia biotechnologia kosmetologiczna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Przyrodniczo-Techniczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Biotechnologia kosmetologiczna - Z2 - semestr 01
Biotechnologia kosmetologiczna - Z2 - semestr 02
Biotechnologia kosmetologiczna - Z2 - semestr 03
Biotechnologia kosmetologiczna - Z2 - semestr 04

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs dyplomów licencjackich/magisterskich

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z biotechnologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent dysponuje wiedzą teoretyczną pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym, a także wiedzą specjalistyczną z zakresu biotechnologii. Absolwent jest przygotowany do: wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych; projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach; projektowania i prowadzenia eksperymentów oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii. Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie) i na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia, zatwierdzone Uchwałą nr 161/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 maja 2012 r. Program studiów określono Uchwałą nr 1/35/2008-2012 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 kwietnia 2012 r. zgodny ze standardami kształcenia dla kierunku Biotechnologia (Dz. U. Nr. 164 poz. 1365 z późn. zm.). Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, konwersatoria, laboratoria, seminaria, zajęcia terenowe). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy magisterskiej po zakończeniu ostatniego semestru studiów. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z całego okresu studiów oraz obrony pracy magisterskiej. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: średnia arytmetyczna wszystkich ocen wpisanych do indeksu (waga 0,5), ocena pracy magisterskiej (waga 0,25) oraz ocena z egzaminu magisterskiego (waga 0,25).