Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Odnawialne źródła energii, profil praktyczny

Informacje o programie studiów

  Kod: 6-KRK-OZE-D3-PP
  Nazwa: Odnawialne źródła energii, profil praktyczny
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Odnawialne źródła energii profil praktyczny
Kierunki do
wyboru:
Odnawialne źródła energii
Jednostki: Wydział Przyrodniczo-Techniczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Nauk Technicznych (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Odnawialne źródła energii - profil praktyczny, stacjonarne 3 - letnie semestr 01
Odnawialne źródła energii - profil praktyczny, stacjonarne 3 - letnie semestr 02
Odnawialne źródła energii - profil praktyczny, stacjonarne 3 - letnie semestr 03
Odnawialne źródła energii - profil praktyczny, stacjonarne 3 - letnie semestr 04
Odnawialne źródła energii - profil praktyczny, stacjonarne 3 - letnie semestr 05
Odnawialne źródła energii - profil praktyczny, stacjonarne 3 - letnie semestr 06

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs świadectw maturalnych (kandydaci ze starą maturą: konkurs świadectw maturalnych)

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z odnawialnych źródeł energii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Odnawialne Źródła Energii pierwszego stopnia dysponuje podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz innych przedmiotów specjalistycznych objętych programem studiów i wykazuje biegłość z wybranego kierunku studiów pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie. Posiada także wiedzę specjalistyczną z zakresu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu pozyskiwania energii. Absolwent jest również przygotowany do poruszania się w obszarze nowych technologii i współczesnych metod wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Absolwent jest przygotowany do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin, wynika to z charakteru studiów oraz profilu kształcenia w obszarze nauk technicznych i przyrodniczych. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej w zakładach przemysłowych, administracji rządowej i samorządowej, w firmach zajmujących się instalacją i sprzedażą systemów odnawialnych źródeł energii, biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem. Ponadto studia przygotowują absolwenta do projektowania inżynierskiego dowolnych urządzeń energetyki odnawialnej jak np. pomp ciepła, kolektorów słonecznych,paneli fotowoltaicznych czy małych elektrowni wiatrowych i wodnych. Absolwent przygotowany jest do wykonawstwa i eksploatacji urządzeń technicznych, pomiarów diagnostycznych, kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.

Absolwent ma wykształcone przyzwyczajenia do ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego.

Absolwent ma możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia

Treści nauczania:

Program studiów określony Uchwałą nr 18/2012-2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 22 maja 2014 r.

Student kierunku Odnawialne źródła energii profil praktyczny powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem (wykłady, konwersatoria, laboratoria, seminaria, zajęcia projektowe, zajęcia terenowe) i zaliczyć łącznie 4tygodni praktyki zawodowej w jednostkach zajmujących się Odnawialnymi źródłami energii. Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia.

Student musi przygotować pracę inżynierską, a następnie obronić ją z wynikiem pozytywnym podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej, z zakresu studiów i obrony pracy dyplomowej. Ostateczna ocena na dyplomie stanowi: 1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych do indeksu; 1/4 oceny pracy dyplomowej; 1/4 oceny egzaminu dyplomowego.

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Odnawialne źródła energii otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i kierunkowych, niezbędnych dla absolwenta tego kierunku.