Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychology on particular educational stages

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.2.D2.EP.AL.12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychology on particular educational stages
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student zdobywa wiedzę na temat psychologicznych aspektów funkcjonowania uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych, nabywa umiejętności rozpoznawania sytuacji wymagających interwencji pedagogicznej oraz radzenia sobie z sytuacjami trudnymi zawodowo.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omawiana jest tematyka:

1. Rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny ucznia na poszczególnych etapach edukacyjnych

2. Zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej oraz jej zakłócenia na poszczególnych etapach edukacyjnych

3. Praca z uczniem "nietypowym"

4. Relacja nauczyciel - uczeń na poszczególnych etapach edukacyjnych

5. Relacja nauczyciel - rodzic / opiekun na poszczególnych etapach edukacyjnych

6. Sytuacje zagrażające na poszczególnych etapach edukacyjnych

7. Czynniki wpływające na funkcjonowanie ucznia (w tym współczesne technologie, trendy społeczne, świat wirtualny).

9. Interaktywne metody pacy z uczniem (w oparciu o założenia neuronauk).

Efekty uczenia się:

Student zdobywa wiedzę z zakresu:

1. Rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym oraz społecznym, w odniesieniu do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

2. Procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego

3. Wychowania i kształcenia w odniesieniu do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

4. Głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących

5. Specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych

6. etyki zawodu nauczyciela

Student zdobywa umiejętności:

1. obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych

2. wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji w odniesieniu do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

3. posługiwania się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania różnorodnych sytuacji i problemów oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

4. diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

5. kierowania procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy

z grupą

6. pracy z uczniami, indywidualizowania zadań i dostosowywania metod i treści do potrzeb i możliwości uczniów

W zakresie kompetencji społecznych student:

1. ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych

2. ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej

3. odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z wyznaczonej tematyki dla określonego poziomu edukacyjnego z zastosowaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.