Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychological internship

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.2.W2.EP.AL.13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychological internship
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Odbywający praktyki student w trakcie jej trwania poznaje specyfikę funkcjonowania wybranej placówki. Jej podstawach prawnych, celach czy strukturze. Dzięki temu jest w stanie ocenić przydatność stosowanych tam metod, procedur. Dodatkowo student zdobywa elementarną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higienie pracy.

Efekty uczenia się:

Absolwent posiada umiejętności

1) z zakresu wiedzy:

- rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, w odniesieniu do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej;

- procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) oraz ich prawidłowości i zakłóceń;

- wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw, w odniesieniu do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej;

2) z zakresu umiejętności:

- obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;

- wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji w odniesieniu do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej;

- posługiwania się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania różnorodnych sytuacji i problemów oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej;

3) z zakresu kopetencji społecznych:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych);

- jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela;

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe otrzymane przez studenta podczas trwania praktyk a uwzględniające m.in.frekwencję i aktywność podczas dyskusji, przygotowanie i realizacja zajęć, dokumentacja z praktyk.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.