Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

History of British and Irish literature 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.S3.EP.33
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: History of British and Irish literature 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Online courses for short-term studies
Studia stacjonarne
Studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom studiów:

studia pierwszego stopnia

Kierunek studiów:

English Philology

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

semestr 2

Profil kształcenia:

studia stacjonarne

profil akademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Wymagania:


Nakład pracy studenta:

ECTS points in relation to student’s duties

total number of ECTS: 3

1 ECTS – 30 hours: class participation,

2 ECTS – 45 hours: preparation (reading) + 15 hours: consultations


Skrócony opis:

Course description:

The course focuses on the development of British and Irish literature in the 19th century.

Course objectives:

- familiarity with the successive stages in the history of British and Irish

literature in the 19th century

- familiarity with major authors and works within the successive epochs (Romantic and Victorian)

- ability to analyze and interpret literary texts – poetic, dramatic and prosaic - from the 19th century

- ability to formulate critical judgements

Pełny opis:

COURSE OVERVIEW

1. Introduction, The Romantic Period.

2. William Wordsworth “Preface to Lyrical Ballads” – selected pages, William Blake Songs of Innocence (“Introduction”, Songs of Experience), William Wordsworth (“Tintern Abbey”), Samuel Taylor Coleridge– 1st generation of Romantic poets.

3. Percy B. Shelly (“Ode to the West Wind”), Lord Byron (“On This Day I Complete My Thirty-sixth Year”), John Keats (“Ode on a Grecian Urn”) – 2nd generation of Romantic poets.

4. Jane Austen: Pride and Prejudice – Anti-romantic fiction.

5. The Victorian Period: Emily Brontë: Wuthering Heights.

6. The Industrial Revolution in Britain. Charles Dickens: Hard Times – industrial novel.

7. Victorian poetry: Alfred Tennyson: “The Lady of Shalott”; Robert Browning: “My Last Duchess”.

8. The Pre-Raphaelite Poets: Dante Gabriel Rossetti “The Blessed Damozel”.

9. George Eliot: The Mill on the Floss – moral realism in Victorian fiction.

10. Thomas Hardy: Tess of the d’Urbervilles – examples of naturalism and determinism.

11. Nineteenth-century Drama - Oscar Wilde: The Importance of Being Earnest.

12. Students’ presentations.

13. Students’ presentations.

14. Test

15. Results, individual meetings with students

-

Methods of instruction/ forms of classroom activity:

presentation, discussion, reading of literary texts, analysis and interpretation of selected literary texts, written work (test), ICT tools/e-learning/MSTeams if needed

Literatura:

Reading list:

Obligatory reading (to get a credit):

All the literary texts listed above (in the course content) are obligatory. Poetic texts can be found either in The Norton Anthology of English Literature (vol. 2), or The Oxford Anthology of English Literature (also vol. 2). Dramas and novels can be found in separate editions. All the books are available in the library of the Philological Faculty (in the Collegium Maius building). Independently of the library, all the texts listed in the course content are available online at no charge.

Supplementary reading:

As regards historical-literary and critical studies, students are advised to consult David Daiches’s A Critical History of English Literature (vol. 2); The New Pelican Guide to English Literature (vols. 5 and 6); or numerous one-volume histories of English literature available in our library, such as The Short Oxford History of English Literature by Andrew Sanders. Critical commentaries and interpretations of literary texts are also available online, free of charge, on websites such as SparkNotes – Literature Study Guides. One more useful reference book in our library is The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory by J. A. Cuddon.

Efekty uczenia się:

Learning outcomes

Knowledge:

Student knows and understands:

1. basic facts, literary works and developments in British and Irish literature in the course of the 19th century (k_W11 / P6S_WG)

2. basic terminology relative to literary studies as regards the 19th century (k_W02 / P6S_WG)

3. main analytical and interpretative methods relative to the study of literature of the 19th century (k_W04 / P6S_WG)

Skills

Student can:

4. recognize different kinds of literary texts written in the 19th century in order to critically analyze and assess them (k_U02 / P6S_UW)

5. use terminology relative to literary studies as regards the 19th century (k_U01 / P6S_UW)

6. write texts in English and prepare oral presentations relative to the study of literature as regards the 19th century (k_U04 / P6S_UK)

Social competences

Student is ready to:

7. critically evaluate and solve problems relative to literary studies as regards the 19th century (k_K02 / P6S_KK)

Metody i kryteria oceniania:

Forms of evaluation of learning outcomes:

1) oral presentation - 25% of final grade (outcomes 1-7)

grades are based on 3 aspects of the presentations: proper use of vocabulary and structures (including literary terms); knowledge of the literary theme discussed in the presentation; the ability to engage the audience;

51-60% - 3,0

61-70% - 3,5

71-80% - 4,0

81-90% - 4,5

91-100% - 5,0

2) a written test - 50% of final grade (outcomes 1-7)

51-60% - 3,0

61-70% - 3,5

71-80% - 4,0

81-90% - 4,5

91-100% - 5,0

3) Active participation in the classes 25% of the final grade (outcomes 1-7)

1 plus - 3,0

2 pluses - 3,5

3 pluses - 4,0

4 pluses - 4,5

5 pluses and more - 5,0

Students should take into account that criteria for evaluation are both cognitive (i.e. relative to the range and quality of students’ knowledge) and educative (i.e. pertaining to logical thinking and independent judgment).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adams-Tukiendorf, Marlena Marciniak
Prowadzący grup: Marlena Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www4-4 (2024-07-15)