Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cultural and Media Studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.S3.EPC.32
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cultural and Media Studies
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Online courses for short-term studies
Studia stacjonarne
Studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom studiów:

studia pierwszego stopnia

Kierunek studiów:

English in Public Communication

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

semestr 2

Profil kształcenia:

Studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Nakład pracy studenta:

ECTS points in relation to student’s duties:

total of ECTS: 5

1 point ECTS = 30 hours of classes

3 point ECTS = 90 hours of preparation to class (project, essay, readings, test preparation)

1 point ECTS = 15 hours of consultations with the teacher

Skrócony opis:

Course description

The course is a practical introduction to culture as an object of academic study. It looks at the interdisciplinarity of Cultural and Media Studies and the evolution of research orientations. It shows how cultural forms and practices can be analysed, evaluated and explained in the context of various theoretical models (e.g., psychological, sociological, anthropological ). It introduces students to terminology and conceptual framework of Cultural and Media Studies.

Pełny opis:

Course objectives

The course is of an introductory character. It aims to acquaint students with a broad range of themes and research orientations in Cultural and Media Studies. It gives them basic knowledge and analytic skills. It should encourage students to pursue more advanced inquiries into cultural aspects of philological studies.

------------------

Course content

1. Definitions and typologies of culture

2. Main research paradigms in Cultural Studies – structuralism, culturalism, functionalism, poststructuralism, postmodernism

3. Culture, language and communication (verbal, non-verbal, visual)

4. Cultural geography, mobility, hybridity, performativity

5. Language and representation in culture and media

6. Culture, power and ideology, politics and bureaucracy as cultural formations

7. Cultural identities, bodies, subjectivities

8. Media effects and cultivation

-------------------

Methods of teaching/forms of class activities:i

in-class discussions, assigned reading, text analysis, reviews of cultural events/media productions, multimodal presentation, oral presentation, essay, ICT tools/ e-learning option

Literatura:

Reading list

A. obligatory reading (to get a credit):

A.1. used in class

Longhurst, Brian, Greg Smith, Gaynor Bagnall, Garry Crawford, Miles Ogborn, 2008. Introducing Cultural Studies 2nd ed. Harlow: Pearson Education

A.2. used for self-study

Walton, David. 2008. Introducing Cultural Studies: Learning through Practice. London/Thousand Oaks: Sage Publications

Articles from international press and news services, blogs and wikis about cultural events

B. supplementary reading

Stokes, Jane. 2003. How to do Cultural and Media Studies. London/Thousand Oaks: Sage Publications

Efekty uczenia się:

Learning outcomes acc to PRK 2019

Knowledge:

Students:

1. know the basic terminology of cultural studies, sociology and political science, know of main theoretical frameworks and methodologies of these disciplines, particularly with respect to public communication (k_W02/P6S_WG)

2. know the formal properties and application of various genres and cultural practices in public communication (k_W07/P6S_WG)

3. are acquainted with the ethical standards and codes of practice in public communication (k_W08/P6S_WK)

4. have a basic knowledge of social, political and cultural institutions, follow the news and participate in cultural events (k_W09/P6S_WK)

Skills:

Students can:

5. identify and describe a range of linguistic and generic features of texts used in public communication, conduct a critical analysis/interpretation of texts in English, with the aid of specific methods, and delimit their potential meanings, social impact and cultural significance (k_U02/P6S_UW)

6. make a well-organized presentation, argument or take part in a debate in English related to an issue within cultural or media studies (k_U04/P6S_UK)

Social competences

Students:

7. recognize and respect cultural, social and ethnic differences in communication patterns (k_K03/P6S_KO)

8. are aware of the significance of public communication for a democratic dialogue in the public sphere (k_K04P6S_KO)

Metody i kryteria oceniania:

Forms of evaluation of learning effects:

1. Active participation in in-class discussions and presentations from assigned reading, text analysis, reviews of cultural events/media productions 40% of the final grade (outcome 2,3,4,8)

2. Project (multimodal presentation, oral presentation) on a chosen aspect of the course content 20% - of the final grade (outcome 2,3,4,6)

(in the e-learning option: a series of assignments related to topics covered in the course)

3. Written open-ended test or essay - 40% of the final grade (outrcome 1,2,5,7)

Pass at 60% of the final grade

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adams-Tukiendorf, Karina Gaibulina
Prowadzący grup: Karina Gaibulina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzamin
Tryb prowadzenia:

Realizowany zdalnie

Literatura:

1. Edward T. Hall, Beyond Culture, NY 1989, pp. 13-24

2. Ruth Benedict, Patterns of Culture, London 1971, pp. 1-10; 32-34; 181-183

3. Clifford Geertz, The Interpretation of Culture. Selected Essays, NY 1973, chapter 15, pp. 412-453

4. Mircea Eliade, The Sacred and The Profane. The Nature of Religion. The Significance of Religious Myth, Symbolism, and Ritual within Life and Culture, NY 1963, pp. 68-72; 77-91;

+ Mikhail Bakhtin, Rabelais and His World, transl. H. Iswolsky, Bloomington 1984 pp. 5-15

5. Edward T. Hall, The Hidden Dimension, 1990, pp. 101-129

6. Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life, transl. S. Rendall, 1988, pp. 91-110

7. Edward T. Hall, Beyond Culture, NY 1989, pp. 85-93 (the first paragraph); Basil Bernstein, Class, Codes and Control, NY 2003, pp. 93-101

8. Walter Ong, Orality and Literacy, NY 2005, pp. 31-56, + 66

9. Walter Ong, Orality and Literacy, NY 2005, pp. 77-106 + 112-115.

10. Walter Ong, Orality and Literacy, NY 2005, pp. 115-126 (the first paragraph); Benedict Anderson, Imagined Communities. London New York 2006, pp. 37-46.

11. Marshall McLuhan, Understanding Media, NY 1994, Chapter 1: pp.7-23

12. Susan Sontag, On Photography, New York 2005, pp. 1-19.

13. Jean Baudrillard, Simulations, transl. P. Foss, P. Patton, Ph. Beitchman, NY 1983 pp. 5-24

14. Arjun Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalisation, London 1996, pp.27-47. + Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy. Toronto 1962. pp. 31-32

15. Nicholas Carr. The Shallows. What the Internet Is Doing to Our Brains-W. W. Norton & Co. (2010), chapter 8 (pp.93-107) + Walter Ong, Orality and Literacy, NY 2005, pp.132-137

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www2-4 (2024-07-15)