Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychologiczna człowieka dorosłego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-DIAGDOR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Diagnoza psychologiczna człowieka dorosłego
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura uzupełniająca:

• Anastasi, A., Urbina, S. (1999) Testy Psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

• Kucharski, T., Gomuła, J. (1998) Wprowadzenie do kwestionariusza MMPI. Pracownia Psychologii Kli-nicznej I Rozwoju Osobowości. Toruń

• Hornowska, E. (2004) Skala Inteligencji dla Dorosłych Davida Wechslera WAIS- R oraz WAIS- III. War-szawa: Wy-dawnictwo Naukowe Scholar

• Stemplewska- Żakowicz, K., Krejtz, K. (2005) Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicz-nych PTP.

• Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP

• Suchańska, A.(2007). Rozmowa i obserwacja w rozmowie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo

Skrócony opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy

Zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego

- w zakresie umiejętności

Ukształtowanie u studenta umiejętności praktycznego zastosowania wybranych metod diagnozy psychologicznej osób dorosłych i interpretacji uzyskiwanych wyników w świetle wiedzy z zakresu diagnozy psychologicznej

- w zakresie kompetencji

Kształtowanie gotowości do podejmowania indywidualnych i grupowych działań badawczych w zakresie diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego; rozwijanie zaangażowania we współpracę; kształtowanie świadomości w zakresie zasad etyki zawodowej w procesie diagnostycznym

Pełny opis:

A. Problematyka wykładu:

1. Proces diagnostyczny i jego poszczególne etapy

2. Pomiar i testy w psychologii

3. Kompetencje niezbędne do przeprowadzenia diagnozy psychologicznej

4. Umiejętności praktyczne i kompetencje interpersonalne

5. Wykorzystanie testów psychologicznych w diagnozie psychologicznej

6. Wywiad i obserwacja kliniczna

7. Praktyka diagnostyczna a etyka

Treści laboratoriów:

1. Wywiad kliniczny dorosłego

2. Diagnozowanie w ramach ICD – 10

3. Testy inteligencji dla dorosłych

4. Testy osobowości ze szczególnym uwzględnieniem MMPI

5. Testy zaburzeń o etiologii organicznej (w tym testy badające pamięć, uwagę, właściwości psychomotoryczne)

6. Etyczne i formalne aspekty pisania opinii psychologicznej, standardy udzielania informacji zwrotnej.

Literatura:

• Stemplewska- Żakowicz, K., Krejtz, K. (2005) Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

• Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP

• Stemplewska-Żakowicz, K. i Paluchowski, W. J. (2008). Podstawy diagnozy psychologicznej. W: J. Stre-lau i D. Doliń-ski (red.), Psychologia. Gdańsk: GWP.

• Hornowska, E. (2004) Skala Inteligencji dla Dorosłych Davida Wechslera WAIS- R oraz WAIS- III. War-szawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

• Podręczniki do przerabianych testów

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Posługiwać się terminologią z zakresu diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego na poziomie rozszerzonym

• Wykazywać się uporządkowaną i pogłębioną wiedzą, obejmującą terminologię, teorie i metodologię

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

•Pogłębionego obserwowania, diagnozowania i racjonalnego oceniania złożonych sytuacji, analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań

•Diagnozowania wybranych cech i właściwości z wykorzystaniem wybranych technik i narzędzi diagnostycznych

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

•Gotowość do realizowania zadań zespołowych, zaangażowanie we współpracę

• Gotowość do określania priorytetów, identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z zawodem psychologa

• Gotowość do zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej, dostrzegania i formułowania problemów moralnych i etycznych związanych z pracą

Metody i kryteria oceniania:

• Dostateczny – student uzyskał minimum 60% punktów

• Dostateczny plus – student uzyskał minimum 70% punktów

• Dobry – student uzyskał minimum 80% punktów

• Dobry plus – student uzyskał minimum 90% punktów

• Bardzo dobry – student uzyskał minimum 95% punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Angelika Kleszczewska-Albińska
Prowadzący grup: Angelika Kleszczewska-Albińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy

Zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego

- w zakresie umiejętności

Ukształtowanie u studenta umiejętności praktycznego zastosowania wybranych metod diagnozy psychologicznej osób dorosłych i interpretacji uzyskiwanych wyników w świetle wiedzy z zakresu diagnozy psychologicznej

- w zakresie kompetencji

Kształtowanie gotowości do podejmowania indywidualnych i grupowych działań badawczych w zakresie diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego; rozwijanie zaangażowania we współpracę; kształtowanie świadomości w zakresie zasad etyki zawodowej w procesie diagnostycznym

Pełny opis:

A. Problematyka wykładu:

1. Proces diagnostyczny i jego poszczególne etapy

2. Pomiar i testy w psychologii

3. Kompetencje niezbędne do przeprowadzenia diagnozy psychologicznej

4. Umiejętności praktyczne i kompetencje interpersonalne

5. Wykorzystanie testów psychologicznych w diagnozie psychologicznej

6. Wywiad i obserwacja kliniczna

7. Praktyka diagnostyczna a etyka

Treści laboratoriów:

1. Wywiad kliniczny dorosłego

2. Diagnozowanie w ramach ICD – 10

3. Testy inteligencji dla dorosłych

4. Testy osobowości ze szczególnym uwzględnieniem MMPI

5. Testy zaburzeń o etiologii organicznej (w tym testy badające pamięć, uwagę, właściwości psychomotoryczne)

6. Etyczne i formalne aspekty pisania opinii psychologicznej, standardy udzielania informacji zwrotnej.

Literatura:

• Stemplewska- Żakowicz, K., Krejtz, K. (2005) Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

• Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP

• Stemplewska-Żakowicz, K. i Paluchowski, W. J. (2008). Podstawy diagnozy psychologicznej. W: J. Stre-lau i D. Doliń-ski (red.), Psychologia. Gdańsk: GWP.

• Hornowska, E. (2004) Skala Inteligencji dla Dorosłych Davida Wechslera WAIS- R oraz WAIS- III. War-szawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

• Podręczniki do przerabianych testów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pajestka
Prowadzący grup: Grzegorz Pajestka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.