Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka metodologiczna i statystyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-METBAD-PR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka metodologiczna i statystyczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura uzupełniająca:

Brzeziński, J. (2005). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Bedyńska, S., Brzezicka, A (red.). (2007). Statystyczny Drogowskaz. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.


Coe, R. (2002). It's the effect size, stupid: What effect size is and why it is important.


Cumming, G. (2013). Understanding the new statistics: Effect sizes, confidence intervals, and meta-analysis. Routledge.


Ferguson, G. A., Takane, Y. (2002). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.


King B.M., Minium E.W. (2009) Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza studentów w metodykę prowadzenia badań z zakresu nauk społecznych - psychologii. Przedmiot skupia się głównie na badaniach ilościowych, metodyce badawczej, zagadnieniem teoretycznym, sposobie komunikowania wyników badań itp.

Pełny opis:

Problematyka laboratoria:

1. Interfejs programu Statistica, zakładanie bazy danych, rodzaje zmiennych i skal pomiarowych . Prezentacja innych alternatywnych programów statystycznych (PSPP/ SPSS; R).

2. Jak wykonać podstawowe operacje na zmiennych ( rangowanie obserwacji, selekcja przypadków, podział na podgrupy, operacje algebraiczne na zmiennych, rekodowanie zmiennych)

3 . Jak wyliczyć statystyki opisowe i przeprowadzić wizualizację danych (średnia arytmetyczna, mediana, moda, kwartyle, skośność, kurioza, wariancja, odchylenie standardowe, minimum, maksimum, rozstęp, częstości, tworzenie podstawowych wykresów (histogram, wykres kołowy i słupkowy, eksportowanie wykresów i zapis w formie JPG)

5. Test t studenta - interpretacja i zastosowanie (test t dla jednej próby; test t dla prób niezależnych, test t dla prób zależnych), założenia testów, obliczanie wyników, interpretacja, wizualizacja różnic).

6. Testy nieparametryczne - zastosowania i interpretacja (test Manna- Whitneya, test Wilcoxona).

7. Jak wyliczyć korelacje - interpretacja i wykorzystanie w badaniach (R-Pearsona, Ro – Spearmana, tau-b – Kendalla, V-Cramara, Phi, W – Kendalla).

8. Jak wyliczyć wskaźnik X² , interpretacja i wykorzystanie w badaniach .

Literatura:

Francuz P. i Mackiewicz R. (2006). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: KUL

Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS statistics: North American edition. London: Sage.

Efekty uczenia się:

K_W01 zna terminologię z zakresu statystyki używaną w psychologii jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;

K_W02 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o znaczeniu statystyki i metodologii badań w dyscyplinie psychologii

K_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych rozmaitej natury, przy wykorzystaniu metod statystycznych

K_U04 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań psychologicznych, formułuje i rozwiązuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody i techniki oraz konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii;

K_K02 jest przekonany o konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej we wnioskowaniu statystycznym

Metody i kryteria oceniania:

test praktyczny – wykonanie zadań przy pomocy programu statystycznego - czyli test sprawdzający praktyczne wykorzystanie wiedzy/ kompetencji oraz umiejętności) + zadania domowe (komplet zadań domowych upoważnia do podwyższenia oceny o 0,5)

ocena końcowa z poszczególnych form zajęć zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Filipkowski, Rafał Gerymski, Radosław Walczak
Prowadzący grup: Jakub Filipkowski, Rafał Gerymski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupełniająca:

Brzeziński, J. (2005). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Bedyńska, S., Brzezicka, A (red.). (2007). Statystyczny Drogowskaz. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.


Coe, R. (2002). It's the effect size, stupid: What effect size is and why it is important.


Cumming, G. (2013). Understanding the new statistics: Effect sizes, confidence intervals, and meta-analysis. Routledge.


Ferguson, G. A., Takane, Y. (2002). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.


King B.M., Minium E.W. (2009) Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza studentów w metodykę prowadzenia badań z zakresu nauk społecznych - psychologii. Przedmiot skupia się głównie na badaniach ilościowych, metodyce badawczej, zagadnieniem teoretycznym, sposobie komunikowania wyników badań itp.

Pełny opis:

Problematyka laboratoria:

1. Interfejs programu Statistica, zakładanie bazy danych, rodzaje zmiennych i skal pomiarowych . Prezentacja innych alternatywnych programów statystycznych (PSPP/ SPSS; R).

2. Jak wykonać podstawowe operacje na zmiennych ( rangowanie obserwacji, selekcja przypadków, podział na podgrupy, operacje algebraiczne na zmiennych, rekodowanie zmiennych)

3 . Jak wyliczyć statystyki opisowe i przeprowadzić wizualizację danych (średnia arytmetyczna, mediana, moda, kwartyle, skośność, kurioza, wariancja, odchylenie standardowe, minimum, maksimum, rozstęp, częstości, tworzenie podstawowych wykresów (histogram, wykres kołowy i słupkowy, eksportowanie wykresów i zapis w formie JPG)

5. Test t studenta - interpretacja i zastosowanie (test t dla jednej próby; test t dla prób niezależnych, test t dla prób zależnych), założenia testów, obliczanie wyników, interpretacja, wizualizacja różnic).

6. Testy nieparametryczne - zastosowania i interpretacja (test Manna- Whitneya, test Wilcoxona).

7. Jak wyliczyć korelacje - interpretacja i wykorzystanie w badaniach (R-Pearsona, Ro – Spearmana, tau-b – Kendalla, V-Cramara, Phi, W – Kendalla).

8. Jak wyliczyć wskaźnik X² , interpretacja i wykorzystanie w badaniach .

Literatura:

Francuz P. i Mackiewicz R. (2006). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: KUL

Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS statistics: North American edition. London: Sage.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Filipkowski, Rafał Gerymski
Prowadzący grup: Jakub Filipkowski, Rafał Gerymski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Filipkowski, Rafał Gerymski
Prowadzący grup: Jakub Filipkowski, Rafał Gerymski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Filipkowski, Rafał Gerymski
Prowadzący grup: Jakub Filipkowski, Rafał Gerymski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.