Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań psychologicznych - od teorii do hipotez

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-METBAD-TH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań psychologicznych - od teorii do hipotez
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania:

-Podstawy pracy empirycznej

- Czytanie i pisanie tekstów psychologicznych

Literatura uzupełniająca:

Brentano, F. C. (1999). Psychologia z empirycznego punktu widzenia. Wydaw. Naukowe PWN.

Brzeziński, J. (2005). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bedyńska, S., Brzezicka, A (red.). (2007). Statystyczny Drogowskaz. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

Ferguson, G. A., Takane, Y. (2002). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

King B.M., Minium E.W. (2009) Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nachmias Ch. F. i Nachmias D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c.

Wieczorkowska G. Wierzbiński J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Scholar.

Zdybek, P., Walczak, R. i Zdybek, M. (2012). Historia zwykłego oszustwa. Nieuczciwość akademicka widziana oczami studentów psychologii. Psychologia Społeczna,

Oleszkowicz, A. i Zdybek, P. (2009). Psychologia ilości, psychologia jakości. Uzupełniające się spojrzenia. Wrocław: Atut.


Skrócony opis:

Przedmiot ma zapoznać studenta z prowadzeniem badań empirycznych z zakresu psychologii na podstawowym poziomie, oraz zapewnić kompetencję i wiedzę do prawidłowego zaplanowania i przeprowadzenia badania.

Pełny opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy: zna i definiuje terminologię i pojęcia używane w metodologii badań psychologicznych:

empirycznych; znać specyfikę metodologiczną psychologii (główne modele badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych);rozumieć zasady i normy etyczne i z etyki zawodowej;

- w zakresie umiejętności: posiada umiejętność sformułowania problemu badawczego i hipotez oraz zaprojektowania, przeprowadzenia oraz zanalizowania badania empirycznego; posiada umiejętność opracowania raportu z przeprowadzonego badania (napisania pracy empirycznej) oraz prezentowania i interpretowania wyników badań ( tworzenia prezentacji multimedialnej), potrafi zastosować pakiet statystyczny do analizy danych z badań.

- w zakresie kompetencji: wykazuje gotowość w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań badawczych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę potrafi wykazać zaangażowanie w projektowanie, planowanie i realizowanie badań psychologicznych; wykazuje świadomość w zakresie zasad etyki zawodowej; potrafi w sposób przedsiębiorczy zaplanować i przeprowadzić badanie empiryczne

Treści programowe:

Problematyka ćwiczeń:

1. Wprowadzenie w problematykę zajęć

2. Czym jest teoria naukowa i jaka jest jej rola w budowaniu wiedzy

3. Przegląd literatury (rodzaje źródeł i sposoby dotarcia), ćwiczenie w formułowaniu i dobieraniu teorii badawczych.

4. Czytanie artykułów naukowych – warsztat umiejętności odnajdowania teorii, problemu badawczego i hipotez. Ćwiczenie w formułowaniu hipotez.

5. Formułowanie własnego problemu badawczego i hipotezy badawczej

6. Operacjonalizacja hipotez i dobór metod pomiaru

7. Próba badawcza i jej dobór

8. Metody i etyka badań psychologicznych: analizowanie przykładów: naukowego i nienaukowego poznawania rzeczywistości, podstawowych metod badawczych, etycznych problemów – ćwiczenia w zakresie praktycznego wykorzystania etyki w prowadzeniu badań w psychologii Polsce.

9. Realizacja badań jako projekt

10. Umiejętność pisania raportu z badań wg APA na podstawie zebranych danych

11. Prezentacje projektów badawczych.

Literatura:

Francuz P. i Mackiewicz R. (2006). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Shaughnessy J.J., Zechmeister E. B.i Zechmeister J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów psychologia.

WIEDZA

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze, źródłach i miejscu psychologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk;

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej psychologii (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych);

UMIEJĘTNOŚCI

posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań psychologicznych, formułuje i rozwiązuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody i techniki oraz konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

jest gotowy do realizowania zadań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę;

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne

• prezentacje multimedialne

• dyskusja na temat zagadnień analizowanych w ramach realizacji treści programowych

• zajęcia praktyczne – kształcenie umiejętności analizy i interpretacji statystycznej wyników badań psychologicznych

• projekty i prace terenowe - grupowe przygoto-wanie projektu badawczego/ przeprowadzenie badania/ napisanie pracy empirycznej (raportu) /zaprezentowanie wyników pracy

• konsultacje indywidualne

• praca własna z literaturą

Sposób zaliczenia*:

• zaliczenie z oceną

*Obecność na zajęciach nie stanowi potwierdzenia uzyskania żadnego efektu kształcenia. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.

B. Formy zaliczenia:

2) Ćwiczenia : ocena końcowa jest wystawiana na podstawie 1) wykonania pracy zaliczeniowej: (przygotowanie projektu badawczego, 2) przeprowadzenie badań i 3) prezentacji wyników badań (pisemna w formie plakatu naukowego i ustna, 4) ewentualne zadania domowe, kartkówki.

C. Podstawowe kryteria

ocena końcowa z poszczególnych form zajęć zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów w pracy zaliczeniowej

wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 50% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pajestka, Radosław Walczak
Prowadzący grup: Grzegorz Pajestka, Radosław Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupełniająca:

1. Brzeziński, J. (2005). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Bedyńska, S., Brzezicka, A (red.). (2007). Statystyczny Drogowskaz. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academi-ca.

3. Wieczorkowska G. Wierzbiński J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Scholar.

4. Nachmias Ch. F. i Nachmias D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka Wydaw-nictwo s.c.

5. Ferguson, G. A., Takane, Y. (2002). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności zaprojektowania i przeprowadzenia badania empirycznego, zgodnie ze standardami metodologicznymi i etycznymi obowiązującymi w psychologii.

Pełny opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy: poznanie pojęć używanych w metodologii badań psychologicznych; poznanie specyfiki metodolo-gicznej psychologii (główne modele badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych)

- w zakresie umiejętności: nabycie umiejętności sformułowania problemu badawczego i hipotez oraz zaprojektowania, przeprowadzenia oraz zanalizowania badania empirycznego; nabycie umiejętności opracowania raportu z przeprowa-dzonego badania (napisania pracy empirycznej) oraz zaprezentowania wyników badań ( tworzenia prezentacji multime-dialnej).

- w zakresie kompetencji: kształtowanie gotowości do podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań badawczych w zakresie psychologii; angażowania się we współpracę w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu badań psycholo-gicznych; poszerzanie świadomości w zakresie zasad etyki badań psychologicznych.

Treści programowe:

1. Hipoteza jako wysnuta z teorii odpowiedź na pytanie badawcze

a) jak w praktyce wygląda schemat postępowania badawczego w psychologii

b) jak poszukiwać problemu badawczego

c) rodzaje hipotez

d) ćwiczenia w poprawnym stawianiu pytań oraz hipotez badawczych

e) stawianie własnych hipotez w oparciu o wybrane makro-teorie

2. Zmienne i ich operacjonalizacja: ćwiczenia w zastosowaniu klasyfikacja Stevensa w tworzeniu i pomiarze zmiennych w badaniach empirycznych; budowanie wskaźników zmiennych i dobór narzędzi pomiarowych; przykłady i ćwiczenia w modelowaniu badań empirycznych: badania różnicowe i korelacyjne (bez manipulacji).

3. „Małe” projekty badawcze (Chi2-T-test-Korelacja-U-Manna-Whitneya) - praca w grupach nad projektami badawczymi i prezentacje projektów.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć i A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Brzezinski, J., Zakrzewska, M. (2008). Metodologia. Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia ba-da naukowych w psychologii. W: J. Strelau, D. Doliski (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, s. 175-302). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Shaughnessy J.J., Zechmeister E. B.i Zechmeister J.S. (2007). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

3. Francuz P. i Mackiewicz R. (2006). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: KUL

4. Piber – Dąbrowska K., Cypryańska M. i Wawrzyniak M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: SWPS Academica

5. Stanisz, A. (2006). Przystępny kurs statystyki: z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 1-3. Kraków: StatSoft.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pajestka, Radosław Walczak
Prowadzący grup: Grzegorz Pajestka, Radosław Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.