Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pracy empirycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PODSTEMP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy pracy empirycznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: W wyniku realizacji zajęć student zdobędzie:

- w zakresie wiedzy – podstawową znajomość pojęć koniecznych do prowadzenia badań naukowych

- w zakresie umiejętności – zdolność do zaplanowania prostych badań naukowych w zakresie psychologii

- w zakresie kompetencji - świadomość istotności prowadzenia badań

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Charakterystyka poznania naukowego

2. Język psychologii jako nauki empirycznej

3. Proces badania naukowego w psychologii.

4. Podstawowe metody badawcze: eksperymentalna i korelacyjna

5. Podstawy etyki prowadzenia badań

6. Formułowanie problemów, pytań badawczych i hipotez w oparciu o przegląd literatury.

7. Podstawy badań eksperymentalnych w psychologii.

8. Podstawy badań sondażowych w psychologii.

Literatura:

Wykaz literatury*

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.

Brzeziński J. (2006) Metodologia badań psychologicznych Warszawa:PWN

Brzeziński J. (2000). Poznanie naukowe – poznanie psychologiczne. W: J. Strelau (red). Psychologia. Podręcznik akademicki. T.1, rozdz. 9

Brzeziński J. (2000). Podstawowe modele badawcze: eksperymentalny i korelacyjny. W: J. Strelau (red). Psychologia. Podręcznik akademicki. T.1, rozdz. 10

Brzeziński J., E. Hornowska(2000). Operacjonalizacja terminów teoretycznych. W: J. Strelau (red). Psychologia. Podręcznik akademicki. T.1, rozdz. 11

Brzeziński J., (2000). Problemy etyczne badań naukowych. W: J. Strelau (red). Psychologia. Podręcznik akademicki. T.1, rozdz. 13

Francuz. P., Mackiewicz, R. (2005) Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą Lublin: KUL

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012) Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA; Libera Libri (lic. Creativ commons 2.0) dostępne pod: http://liberilibri.pl/ksiazka/podstawowe-standardy-edytorskie-naukowych-tekst%C3%B3w-psychologicznych-w-j%C4%99zyku-polskim-na

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M., Wawrzyniak, M. (2011) Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Vademecum. Warszawa: Academica

B. Literatura uzupełniająca

Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D.(2011) Metody badawcze w naukach społecznych Poznań: Zysk i Ska

Kuhn, T., S., (2011) Struktura rewolucji naukowych Warszawa: Aletheia

Kodeks etyki pracownika naukowego (2012) Warszaw:PAN http://www.instytucja.pan.pl/images/stories/pliki/Komisja_ds_Etyki_Nauce/dokumenty/Kodeks_etyki_pracownika_naukowego_31.12._2012.pdf ; dostęp 30.01.2012

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

posiadać wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej psychologii (definiować podstawowe pojęcia stosowane w opisie badań psychologicznych, scharakteryzować etapy i przebieg standardowego badania i umieć rozróżnić podstawowe metody badawcze: obserwacyjną, eksperymentalną i korelacyjną)

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

posiada umiejętności badawcze: rozróżnia poznanie naukowe od pseudonaukowego, potrafi zdefiniować problem badawczy, pytanie i hipotezę w oparciu o przegląd literatury, zastosować wybraną metodę badawczą do zdefiniowanego problemu; zaprojektować proste badanie empiryczne i stosować standardy edytorskie APA

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• gotowość do prowadzenia badań i docenia rolę pracy zespołowej w procesie badawczym

• przekonanie o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej w roli badacza

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia:

• wykonanie zespołowej pracy zaliczeniowej w formie slajdów w Power Point:

o przygotowanie zespołowo projektu badawczego

o indywidualna prezentacja multimedialna części projektu na zajęciach (ustna)

Podstawowe kryteria

Ocena końcowa z zajęć zostanie ustalona na podstawie oceny wykonanych i zaprezentowanych zespołowych projektów badawczych

Kryteria:

Jakość przeglądu literatury oraz cytowanie zgodne z APA

Umiejętność poprawnego sformułowania problemu badawczego oraz hipotez

Umiejętność opisania metody i narzędzi pozwalających testować hipotezy

Jakość i liczba przygotowanych slajdów (minimum 4 na osobę)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Malinowska
Prowadzący grup: Agnieszka Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kwaśnicka, Agnieszka Malinowska
Prowadzący grup: Aleksandra Kwaśnicka, Agnieszka Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.