Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PROSEMA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

A. Formy zajęć i liczba godzin:

seminarium (30 h)

• sprawdzanie krytycznego rozumienia tekstu

• rozwiązywanie zadań problemowych

• polemiki w małych grupach na forum całej grupy.

Liczba punktów ECTS: 4

• udział w zajęciach laboratorium: 30h

• przygotowanie do zajęć laboratorium:35h

• zadania do samodzielnego wykonania poza godzinami zajęć: 33h

• udział w konsultacjach bezpośrednich lub internetowych z nauczycielem: 2h

Suma 100 h = 4 ECTS

Metody dydaktyczne

• seminaria

• dyskusja

• elementy wykładu

• indywidualne projekty

Pełny opis:

Wymagania wstępne: Student powinien: znać zasady edycji tekstu naukowego, zapisów bibliograficznych oraz posiadać umiejętność krytycznej analizy tekstu oraz planowania projektów badawczych

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy: uzyskanie wiedzy z zakresu realizowanego tematu pracy i zasad pisania pracy na stopień mgr.

- w zakresie umiejętności : ukształtowanie umiejętności analizy i syntezy testów naukowych oraz umiejętności projektowania badań własnych

- w zakresie kompetencji: uwrażliwienie na etykę prowadzenia badań w psychologii, prawa autorskie i plagiat.

Treści programowe:

A. Problematyka seminarium:

1. Wybór tematyki pracy w obszarze zainteresowań badawczych i kompetencji promotora

2. Analiza i synteza literatury– teoretyczne podstawy modelu badawczego

3. Formułowanie problemu badawczego i budowa modelu relacji między zmiennymi

4. Standardy redakcji tekstów naukowych wg APA.

Literatura:

Wykaz literatury*

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1.

W zależności od wybranego tematu pracy do samodzielnego studiowana przez studenta

A.2

Brzeziński J. (2010). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Nęcka, E., Stocki, R., Jak pisać prace z psychologii. E-book.

A.3.

Harasimczuk J., Cieciuch J., (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA: Liberi Libri

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

Znać terminologię używaną w psychologii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;

Mieć pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze, źródłach i miejscu psychologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk;

Znać i rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz norm etycznych i zawodowych,

Mieć rozszerzoną wiedzę o człowieku, jego cechach, funkcjonowaniu wybranych relacjach i strukturach międzyludzkich (rodzinnych, zawodowych, kulturowych), oraz historycznej ewolucji poglądów na ich temat.

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

posiada umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań psychologicznych, formułuje i rozwiązuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody i techniki oraz konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii;

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

rozumie potrzebę dalszego rozwoju

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

Potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia*:

• zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia:

1. seminarium:

Semestr I:

Pisemna prezentacja tematyki pracy i spisu literatury

Semestr II

Pisemna prezentacja teoretycznych podstaw dla planowanego modelu badawczego

Prezentacja pisemna modelu i metodologii badań własnych

C. Podstawowe kryteria:

ocena końcowa

ocena stopnia zaawansowania pracy magisterskiej

Semestr 1: Student nie może uzyskać oceny pozytywnej, jeśli nie przedstawi wstępnego tematu pracy oraz pisemnego spisu literatury (składającego się z minimum 20 pozycji)

Semestr 2: Do uzyskania oceny pozytywnej konieczne jest wybranie modelu teoretycznego, będącego podstawą do badań empirycznych i zbudowanie wstępnego modelu uzasadnionych relacji miedzy zmiennymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Bokszczanin, Romuald Derbis, Barbara Dolińska, Alicja Kalus, Dariusz Krok, Barbara Mróz, Aleksandra Rogowska, Radosław Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Bokszczanin, Alicja Kalus, Zofia Kardasz, Dariusz Krok, Barbara Mróz, Aleksandra Rogowska, Monika Stawiarska-Lietzau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.