Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-SEMMGR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Liczba punktów ECTS: 4

• udział w zajęciach laboratorium: 30h

• przygotowanie do zajęć laboratorium:35h

• zadania do samodzielnego wykonania poza godzinami zajęć: 32h

• udział w konsultacjach bezpośrednich lub internetowych z nauczycielem: 2h

Suma 100 h = 4 ECTS

Wymagania wstępne: Znajomość zasad edycji tekstu, zapisów bibliograficznych oraz umiejętność krytycznej analizy tekstu

Status przedmiotu:

• obowiązkowy

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy: dostarczenie pogłębionej wiedzy z zakresu tematyki realizowanej na seminarium oraz zasad realizacji projektów badawczych

- w zakresie umiejętności: ukształtowanie umiejętności realizacji projektów badawczych oraz redagowania testów naukowych

- w zakresie kompetencji: nabycie gotowości do realizowania zadań zawodowych w zakresie psychologii oraz wrażliwości na etykę pracy psychologa

Metody dydaktyczne

• rozwiązywanie zadań problemowych

• polemiki na forum grupy

• elementy wykładu

• indywidualne projekty

Treści programowe:

A. Problematyka seminarium:

1. Testowanie empiryczne modelu badawczego

2. Analiza i dyskusja uzyskanych wyników oraz przygotowanie części empirycznej pracy magisterskiej

B. Przygotowanie finalnej wersji pracy magisterskiej

Literatura:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Brzeziński J. (2010). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Nęcka E., Stocki R. Jak pisać prace z psychologii. E-book

Harasimczuk J., Cieciuch J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA: Liberi Libri

Francuz P., Mackiewicz R. (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: KUL

Cypryańska M., Bedyńska S. (2013). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Sedno

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

W zależności od wybranego tematu pracy pisemnej

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

• znać terminologię używaną w psychologii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;

• mieć pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze, źródłach i miejscu psychologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk;

• znać i rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz norm etycznych i zawodowych

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

• posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych rozmaitej natury, przy wykorzystaniu różnych źródeł z zastosowaniem technologii informatycznej (ICT);

• rozróżnia orientacje w metodologii badań psychologicznych, formułuje i rozwiązuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody i techniki oraz konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii.

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

• rozumie potrzebę dalszego rozwoju;

• jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej;

• dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

• potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranych treści.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia:

• zaliczenie z oceną

Formy zaliczenia:

1. seminarium:

• Wykonanie pracy magisterskiej:

Semestr I

o Zakończenie badań empirycznych.

Semestr II

o Końcowe analizy statystyczne, interpretacja i dyskusja wyników, napisanie i złożenie pracy magisterskiej

Podstawowe kryterium:

• Przyjęcie finalnej wersji pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Walczak
Prowadzący grup: Katarzyna Błońska, Alicja Kalus, Angelika Kleszczewska-Albińska, Dariusz Krok, Grzegorz Pajestka, Aleksandra Rogowska, Radosław Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Błońska, Anna Bokszczanin, Anna Bronowicka, Romuald Derbis, Aleksander Hauziński, Alicja Kalus, Zofia Kardasz, Dariusz Krok, Barbara Mróz, Aleksandra Rogowska, Radosław Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.