Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Group processes

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5.E-PROCES Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Group processes
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura uzupełniająca:

• Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997) Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań, Zysk i S-ka

• Duksa, P. (20080 Zastosowanie metody socjometrycznej w pracy wychowawczej i formalnej grup kościelnych, Pozyskano z: http://www. studiawarminskie. uwm. edu. pl/assets. Artykuly/sw44-45-171-184. pdf

• Szmatka J. (1989) Małe struktury społeczne. Warszawa: PWN.

• Zwolińska-Bac, D. (2007). Badanie struktury grupy - test socjometryczny. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Za-rządzanie, 40, 343-350.

• Skrypt opracowany przez prowadzącego przedmiot będący streszczeniem i uzupełnieniem informacji zawar-tych w literaturze obowiązkowej


Skrócony opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy: dostarczenie wiedzy z zakresu funkcjonowanie grupy jak i zagadnień dotyczących grupy jako źródła tożsamości społecznej, oraz wynikających z tego problemów.

- w zakresie umiejętności: ukształtowane umiejętności obserwacji podstawowych mechanizmów wpływu grupy na funkcjonowanie jednostki oraz grupy,

- w zakresie kompetencji: uwrażliwienie na zachowania grupy jako mechanizmu oddziaływania, który jest czymś więcej niż tylko relacjami między tworzącymi ją jednostkami.

Pełny opis:

1. Pojęcie grupy w świetle teorii psychologicznych i socjologicznych. Związek człowieka z grupą.

2. Elementarne procesy grupowe: inicjacja do grupy, spójność grupy; oraz nabywanie i rozwój norm grupowych.

3. Teoria porównań społecznych, zróżnicowanie ról, przywództwo, wpływ mniejszości.

4. Socjometria – metody pomiaru struktur grupowych.

5. Konformizm – wpływ społeczny w grupach.

6. Sytuacja konfliktu i współpracy jako elementy modyfikujące zachowania międzygrupowe.

7. Myślenie o grupach – kategoryzacja społeczna i stereotypy.

8. Tożsamości społeczna a konflikt międzygrupowy i współpraca międzygrupowa

Literatura:

Skrypt w języku angielskim będący streszczeniem poniższej literatury zapewnia prowadzący przedmiotu.

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

• Brown R., (2006) Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk, GWP

• Wołoszynowa (1978). Materiały do nauczania psychologii, Seria III. Warszawa: PWN.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

• Kenrick D., Neuberg S., Cialdini R., (2002) Psychologia Społeczna, Gdańsk, GWP

• Myers, D. G. (2003). Psychologia społeczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka r

B. .Literatura uzupełniająca

• Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997) Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań, Zysk i S-ka

• Duksa, P. (20080 Zastosowanie metody socjometrycznej w pracy wychowawczej i formalnej grup kościelnych, Pozyskano z: http://www. studiawarminskie. uwm. edu. pl/assets. Artykuly/sw44-45-171-184. pdf

• Szmatka J. (1989) Małe struktury społeczne. Warszawa: PWN.

• Zwolińska-Bac, D. (2007). Badanie struktury grupy - test socjometryczny. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 40, 343-350.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W wyniku przeprowadzonych zajęć student:

- płynnie korzysta z terminologii używanej w psychologii społecznej i socjologii do opisu procesów zachodzących w grupach;

- ma rozszerzoną wiedzę o jednostkach i grupach, ich wzajemnych interakcjach i wpływie na otoczenie;

- posiada rozszerzoną wiedzę o mechanizmach psychologicznych kierujących grupą oraz wpływie otoczenia i jednostek na funkcjonowanie grup;

Umiejętności

W wyniku przeprowadzonych zajęć student:

- wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii w celu analizy złożonych problemów związanych z funkcjonowaniem grupy i relacji pomiędzy jednostką a grupą;

- posiada umiejętności obserwowania analizy złożonych sytuacji społecznych oraz motywów i wzorców ludzkich zachowań wynikających z funkcjonowania w grupie;

- posiada umiejętności pracy z grupą oraz zna techniki kształtujące i redukujące wpływ jednostek i grup na funkcjonowanie grupy;

Kompetencje społeczne

W wyniku przeprowadzonych zajęć student:

- zna i przestrzega zasad etycznych związanych z oddziaływaniem na funkcjonowaniem jednostek i grup;

- krytycznie interpretuje odbierane treści

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe

Oceny lub wymagania zaliczeniowe określane są indywidualnie, jednak powinny zachować stosowność wobec zaplanowanych efektów kształcenia.

Ocena końcowa z poszczególnych form zajęć zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Dopuszczalna jest tylko jedna nieobecność w semestrze. Każdą kolejną nieobecność należy zaliczyć na konsultacjach. Posiadanie więcej niż 1 nieusprawiedliwionej nieobecności uniemożliwia zaliczenie przedmiotu

Studentom przysługuje prawo uzyskania oceny o 0.5 wyższej pod warunkiem zrealizowania dodatkowego zadania domowego z zakresu socjometrii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Walczak
Prowadzący grup: Rafał Gerymski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Malinowska
Prowadzący grup: Agnieszka Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.