Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5.1.0.1.04 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia ogólna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty Teologia Kapłańska PRK - semestr 01
Przedmioty Teologia PRK moduł Katechetyczny - semestr 01
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładów jest poznanie podstawowych zagadnień związanych z psychologią ogólną, a także zrozumienie mechanizmów funkcjonowania i rozwoju psychiki człowieka. Wiedza psychologiczna o przebiegu procesów, właściwościach osobowości oraz sposobach zachowania człowieka jest bardzo istotna zarówno dla zrozumienia konkretnego człowieka, jak i grup społecznych. Chodzi o przekazanie studentom podstawowych pojęć z zakresu percepcji, uczenia się, pamięci, myślenia i decyzji, osobowości, inteligencji, emocji i motywacji, a także elementów społecznego funkcjonowania człowieka z uwzględnieniem normy zdrowia psychicznego. Ponadto, celem zajęć jest uwrażliwienie studentów na realność omawianych mechanizmów psychologicznych w konkretnych sytuacjach życiowych.

Pełny opis:

A. Problematyka wykładu

1) Historia psychologii jako nauki empirycznej (okres przednaukowy i naukowy);

2) Kierunki i szkoły psychologiczne;

3) Metody stosowane w psychologii ogólnej i rozwojowej;

4) Biologiczne podstawy zachowania a rozwój człowieka: relacje mózg – zachowanie, procesy psychiczne a procesy fizjologiczne;

5) Percepcja: pojęcie, stadia, fazy, procesy „dół – góra” i „góra – dół”, elementy rozwojowe w percepcji;

6) Uwaga: pojęcie, funkcje, cechy i formowanie uwagi, rola uwagi w życiu psychicznym jednostki;

7) Wyobraźnia: pojęcie, wyobraźnia a inne procesy psychiczne, podstawowe koncepcje uwagi;

8) Pamięć: pojęcie, rodzaje i stadia pamięci, pamięć jako zdolność i jako proces, modele pamięci;

9) Uczenie się a rozwój człowieka: główne teorie uczenia się, uczenie się a pamięć, uczenie w kontekście zachowań społecznych, rozwój poznawczy i emocjonalny a uczenie;

10) Myślenie i język, rozumowanie, powiązania z innymi procesami poznawczymi, cognitive science,

11) Emocje i motywacja: pojęcia, związki emocje – poznanie,

12) Rola motywacji w zachowaniu, główne koncepcje emocji i motywacji;

13) Relacje i komunikacja interpersonalna;

14) Społeczny kontekst funkcjonowania człowieka: społeczna percepcja, atrybucje, postawy, stereotypy;

15) Struktura i dynamika religijności, religijność a osobowość.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

CICCARELLI, S. K., WHITE, N., Psychologia, Poznań 2015.

ZIMBARDO P.G., GERRIG R. J., Psychologia i życie. Warszawa 2012;

NORAS G., Zrozumieć osobowość, Warszawa 2017.

STRELAU J., DOLIŃSKI D. (red.), Psychologia T. 1 i 2, Gdańsk 2008.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

BRZEZIŃSKI J., Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice, Warszawa 2008;

BEDYŃSKA S., KSIĄŻEK M., Statystyczny drogowskaz cz. 1, Warszawa 2012.

CHEŁPA S., WITKOWSKI T., Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, Wrocław 2015.

B. Literatura uzupełniająca

P. BĄBEL, M. SUCHOWIERSKA, P. OSTASZEWSKI, Analiza zachowania od A do Z, Gdańsk 2010;

SMITH E.E., KOSSLYN S.M., Cognitive Psychology: Mind and brain. Upper Saddle River 2013;

B. WOJCISZKE, Psychologia społeczna, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat psycholo-gicznych podstaw; wykorzystuje posiadaną wiedzę w zakresie doboru źródeł oraz informacji, a także odpowiednich metod i narzędzi, TnMA_W02, P7S_WG

2. Zna wybrane koncepcje człowieka oraz ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka i jego uwarunkowań biologicznych, psychiczno-duchowych i społecznych, TnMA_W03, P7S_WG

3. Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów i ich związek z życiem religijno-duchowym, TnMA_W04, P7S_WG

Umiejętności

1. Student posiada umiejętność krytycznej analizy zjawisk społecznych w kontekście ich psychologicznych uwarunkowań.

TMA_U01, P7S_UW

2. Potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii w powiązaniu z teologią w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań, TnMA_U02, P7S_UW, P7S_UK

3. Potrafi trafnie prezentować zarówno własne, jak i innych autorów poglądy, a także kreatywnie ustosunkowywać się do istniejących koncepcji psychologii ogólnej, TnMA_U03, P7S_UW, P7S_UK

Kompetencje społeczne (postawy)

1. Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, TnMA_K01, P7S_KK, P7S_KO

2. Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z psychologią, poszukuje optymalnych rozwiązań z punktu widzenia relacji psychologia ‒ wiara; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka, TnMA_K02, P7S_KK, P7S_KO

3. Potrafi prowadzić zindywidualizowane działania psychologiczne w odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjno-formacyjnych, TnMA_K04, P7S_KO, P7S_KR

Metody i kryteria oceniania:

A. Sposób zaliczenia:

• zaliczenie pisemne

B. Kryteria oceniania:

• Ocena niedostateczna

Wiedza:

1. Student nie posiada uporządkowanej wiedzy na temat psychologicznych podstaw; nie wykorzystuje posiadanej wiedzy w zakresie doboru źródeł oraz informacji, a także odpowiednich metod i narzędzi,

2. Student nie zna wybranych koncepcji człowieka oraz nie ma podstawowej wiedzy na temat rozwoju człowieka i jego uwarunkowań biologicznych, psychiczno-duchowych i społecznych,

3. Student nie zna podstawowych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania, nie rozumie różnorodnych uwarunkowań tych procesów i ich związku z życiem religijno-duchowym,

Umiejętności:

1. Student nie posiada umiejętności krytycznej analizy zjawisk społecznych w kontekście ich psychologicznych uwarunkowań.

2. Student nie potrafi wykorzystywać pogłębionej wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii w powiązaniu z teologią w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

3. Student nie potrafi trafnie prezentować własnych i innych autorów poglądów, a także nie umie ustosunkowywać się do istniejących koncepcji psychologii ogólnej.

Kompetencje społeczne:

1. Student nie ma przekonania o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych w środowisku społecznym, oraz nie jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych.

2. Student nie dostrzega i nie formułuje problemów moralnych i etycznych związanych z psychologią, oraz nie poszukuje optymalnych rozwiązań z punktu widzenia relacji psychologia ‒ wiara.

3. Student nie potrafi prowadzić zindywidualizowanych działań psychologicznych w odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjno-formacyjnych.

• Ocena dostateczna

Wiedza:

1. Student posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych podstaw; w stopniu podstawowym wykorzystuje posiadaną wiedzę w zakresie doboru źródeł oraz informacji, a także odpowiednich metod i narzędzi,

2. Student w podstawowym stopniu zna wybrane koncepcje człowieka oraz ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka i jego uwarunkowań biologicznych, psychiczno-duchowych i społecznych,

3. Student w podstawowym stopniu zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów i ich związek z życiem religijno-duchowym,

Umiejętności:

1. Student posiada podstawowe umiejętności krytycznej analizy zjawisk społecznych w kontekście ich psychologicznych uwarunkowań.

2. Student w podstawowym stopniu potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii w powiązaniu z teologią w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

3. Student w podstawowym stopniu potrafi trafnie prezentować własnych i innych autorów poglądów, a także w podstawowym stopniu umie ustosunkowywać się do istniejących koncepcji psychologii ogólnej.

Kompetencje społeczne:

1. Student w podstawowym stopniu jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych.

2. Student w podstawowym stopniu dostrzega i formułuje problemy moralne i etyczne związane z psycholo-gią, oraz w podstawowym stopniu poszukuje optymalnych rozwiązań z punktu widzenia relacji psychologia ‒ wiara.

3. Student w podstawowym stopniu potrafi prowadzić zindywidualizowane działania psychologiczne w odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjno-formacyjnych.

Ocena dobra

Wiedza:

1. Student posiada wiedzę na temat psychologicznych podstaw życia; wykorzystuje posiadaną wiedzę w zakresie doboru źródeł oraz informacji, a także odpowiednich metod i narzędzi,

2. Student zna wybrane koncepcje człowieka oraz ma wiedzę na temat rozwoju człowieka i jego uwarunkowań biologicznych, psychiczno-duchowych i społecznych,

3. Student zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów i ich związek z życiem religijno-duchowym,

Umiejętności:

1. Student posiada umiejętności krytycznej analizy zjawisk społecznych w kontekście ich psychologicznych uwarunkowań.

2. Student potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii w powiązaniu z teologią w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

3. Student potrafi trafnie prezentować własnych i innych autorów poglądy, a także umie ustosunkowywać się do istniejących koncepcji psychologii ogólnej.

Kompetencje społeczne:

1. Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych.

2. Student dostrzega i formułuje problemy moralne i etyczne związane z psychologią, oraz poszukuje optymalnych rozwiązań z punktu widzenia relacji psychologia ‒ wiara.

3. Student potrafi prowadzić zindywidualizowane działania psychologiczne w odniesieniu do uczniów o spe-cjalnych potrzebach edukacyjno-formacyjnych.

• Ocena bardzo dobra

Wiedza:

1. Student posiada zaawansowaną wiedzę na temat psychologicznych podstaw życia; w stopniu zaawansowanym wykorzystuje posiadaną wiedzę w zakresie doboru źródeł oraz informacji, a także odpowiednich metod i narzędzi,

2. Student w zaawansowanym stopniu zna wybrane koncepcje człowieka oraz ma zaawansowaną wiedzę na temat rozwoju człowieka i jego uwarunkowań biologicznych, psychiczno-duchowych i społecznych,

3. Student w zaawansowanym stopniu zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów i ich związek z życiem religijno-duchowym,

Umiejętności:

1. Student posiada zaawansowane umiejętności krytycznej analizy zjawisk społecznych w kontekście ich psychologicznych uwarunkowań.

2. Student w zaawansowanym stopniu potrafi wykorzystywać pogłębionej wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii w powiązaniu z teologią w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

3. Student w zaawansowanym stopniu potrafi trafnie prezentować własnych i innych autorów poglądów, a także w zaawansowanym stopniu umie ustosunkowywać się do istniejących koncepcji psychologii ogólnej.

Kompetencje społeczne:

1. Student w zaawansowanym stopniu jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych.

2. Student w zaawansowanym stopniu dostrzega i formułuje problemy moralne i etyczne związane z psychologią, oraz w zaawansowanym stopniu poszukuje optymalnych rozwiązań z punktu widzenia relacji psychologia ‒ wiara.

3. Student w zaawansowanym stopniu potrafi prowadzić zindywidualizowane działania psychologiczne w odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjno-formacyjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Krok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Krok
Prowadzący grup: Dariusz Krok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.