Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Immunologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 6.5-Im
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Immunologia
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: III rok Biologia I stopnia, stacjonarne, semestr 06 (2024/25-L)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Skrócony opis:

Prowadzący: dr A.Kocorek / mgr S.Zając

Termin: VI semestr

Warunki wpisu na kurs: brak

Warunki zaliczenia:

1. wykład: egzamin

2. konwersatorium: prezentacja, aktywność na zajęciach

Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z budową i funkcją układu immunologicznego. Przedstawienie podstawowych metod immunologicznych w badaniach naukowych oraz nowoczesnej diagnostyce laboratoryjnej.

Pełny opis:

Treści programowe

Problematyka wykładu i konwersatorium: Budowa i funkcje układu immunologicznego. metody immunologiczne: ELISA, Western Blot - wykorzystanie w diagnostyce laboratoryjnej i badaniach naukowych. Uwarunkowania wrodzonej i nabytej odporności, hematopoeza; narządy limfoidalne; odpowiedź komórkowa i humoralna; receptory dla antygenu na limfocytach B i T; indukcja syntezy. Układ dopełniacza w fizjologii i patologii. Budowa i działanie przeciwciał. Rozmaz krwi obwodowej. Leukogram. Oznaczanie grup krwi w układzie ABO (reakcje aglutynacji na płytkach). Cytokiny, interleukiny - charakterystyka. Mechanizmy reakcji zapalnej. Wyjaśnienie roli układu immunologicznego w patogenezie chorób cywilizacyjnych. Zapoznanie z rolą immunologii w transplantologii.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

Bryniarski K., Immunologia, Edra Urban i Partner. 2018.

Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., (red): Immunologia wyd. 7, PWN. Warszawa 2017.

Roit, Brostoff, Male: Immunologia, PZWL. Warszawa, 2010

B. Literatura uzupełniająca:

Ladyard P.M., Whelan A., Fanger M.W., Immunologia (Krótkie wykłady) PWN. Warszawa 2006.

Abbas A., Lichtman A., Pillai S., Basic Immunology - Functions and disorders of the immune system 6th Edition, Elsevier 2020.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kocorek, Sylwia Zając
Prowadzący grup: Sylwia Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kocorek
Prowadzący grup: Anna Kocorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)