Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym

Informacje o programie studiów

  Kod: 2-KRK-PEKWWP-Z3
  Nazwa: Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Pedagogika
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Nauk Pedagogicznych (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym-Z3-semestr-01
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym-Z3-semestr-02
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym-Z3-semestr-03
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym-Z3-semestr-04
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym-Z3-semestr-05
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym-Z3-semestr-06

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Konkurs świadectw maturalnych

Możliwe do uzyskania certyfikaty: licencjat z pedagogiki
licencjat z pedagogiki
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne, merytoryczne i praktyczne oraz pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej.

Posiada następujące kompetencje szczegółowe:

- Ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną i aksjologiczną wspomagającą rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – efektywnego organizowania i wspierania integralnego rozwoju dziecka (ucznia) oraz udzielania pomocy rodzicom (opiekunom) w wychowaniu dziecka.

- Posiada wiedzę oraz umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej oraz metodyk szczegółowych, zapewniającą samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania.

- Zna klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania (kształcenia); potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać.

- Potrafi projektować i prowadzić badania diagnostyczne, uwzględniające specyfikę funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne, w tym zakres i jakość wsparcia społecznego.

- Zna struktury i funkcje systemu edukacji: podstaw prawnych, celów, organizacji oraz funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

- Posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przedszkola i szkoły podstawowej, potrafi udzielić pierwszej pomocy.

- Zna metodyki wykonywania zadań – norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

- Posiada wiedzę z zakresu innowacji pedagogicznych w obszarze wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, inspirujących do planowania i organizacji własnej pracy.

- Potrafi dokonywać obserwacji zdarzeń pedagogicznych, analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej i aksjologicznej oraz proponować rozwiązania sytuacji problemowych.

- Potrafi projektować i prowadzić badania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia każdego dziecka (ucznia), a także planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania.

- Potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci (uczniów) i grupy.

- Potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

- Potrafi wykorzystywać technologię informacyjno-komunikacyjną w pracy dydaktycznej.

- Potrafi rozwijać kompetencje dzieci (uczniów), w szczególności kreatywność, innowacyjność i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów.

- Potrafi tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące dzieci (uczniów) do nauki i pracy nad sobą, analizować ich skuteczność oraz modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania i kształcenia i wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania dzieci (uczniów) w ich pracy nad własnym rozwojem.

- Potrafi wykorzystywać w pracy z dzieckiem (uczniem) informacje uzyskane na jego temat od specjalistów (psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza) i rodziców.

- Potrafi posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu.

- W zakresie kompetencji społecznych ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych); jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela; ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka; ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów; odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze); jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkola i szkoły.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)