Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Biotechnologia medyczna, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Informacje o programie studiów

  Kod: 6-PRK-BTM-S.M.2
  Nazwa: Biotechnologia medyczna, II stopień, 2-letnie, stacjonarne
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Biotechnologia medyczna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Przyrodniczo-Techniczny (od 1990/91) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Biotechnologia medyczna, studia stacjonarne drugiego stopnia, semestr 01
Biotechnologia medyczna, studia stacjonarne drugiego stopnia, semestr 02
Biotechnologia medyczna, studia stacjonarne drugiego stopnia, semestr 03
Biotechnologia medyczna, studia stacjonarne drugiego stopnia, semestr 04

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium z biotechnologii medycznej
Uprawnienia zawodowe:

Ogólnym celem kształcenia na kierunku Biotechnologia medyczna jest przekazanie studentom specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu biotechnologii medycznej, zapoznanie z technikami molekularnymi stosowanymi w diagnostyce medycznej, terapiach celowanych, produkcji i testowaniu leków oraz metodami bioinformatycznymi niezbędnymi w planowaniu i badaniu substancji biologicznie czynnych. Absolwenci kierunku Biotechnologia medyczna są przygotowani do pracy z materiałem biologicznym w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. Mają możliwość zatrudnienia w przemyśle farmaceutycznym, instytutach badawczych, ośrodkach prowadzących badania kliniczne oraz innych gałęziach przemysłu związanych z ochroną zdrowia. Absolwent jest przygotowany do komunikowania się w języku angielskim na poziomie B2+ co umożliwia mu podjęcie pracy zarówno w Polsce jak i zagranicą. Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku Biotechnologia medyczna są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie) i na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Efekty uczenia się dla kierunku Biotechnologia medyczna zatwierdzono Uchwałą nr 194/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.. Program studiów określa Uchwała nr 44/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r.. Aktualny program studiów jest zgodny z wymogami nowej Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. poz. 1668), a forma i treść zajęć dostosowane są do realizacji przypisanych im efektów uczenia się. Zakres kształcenia na kierunku Biotechnologia medyczna odpowiada aktualnym trendom w biotechnologii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień biologicznych, medycznych oraz środowiskowych. Kluczowe treści kształcenia odnoszą się do dziedziny nauk ścisłych, nauk medycznych oraz w mniejszym stopniu do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym programem studiów (wykłady, konwersatoria, laboratoria, seminaria, zajęcia terenowe). Nie każdy przedmiot kończy się egzaminem, natomiast każdy kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć przewidzianych programem studiów dla danego przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z jego zaliczenia. Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy magisterskiej po zakończeniu ostatniego semestru studiów. Egzamin magisterski składa się z dwóch części: egzaminu z zakresu wiedzy kierunkowej z całego okresu studiów oraz obrony pracy magisterskiej. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: średnia arytmetyczna wszystkich ocen wpisanych do indeksu (waga 0,5), ocena pracy magisterskiej (waga 0,25) oraz ocena z egzaminu magisterskiego (waga 0,25).