Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Descriptive grammar of English with elements of historical grammar – morphology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.S3.EP.27
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Descriptive grammar of English with elements of historical grammar – morphology
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Online courses for short-term studies
Studia stacjonarne
Studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom studiów:

studia pierwszego stopnia

Kierunek studiów:

English Philology

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

semestr 2

Profil kształcenia:

studia stacjonarne

profil akademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Wymagania:


Nakład pracy studenta:

ECTS points in relation to student’s duties:

total number of ECTS: 3

1 ECTS – 30 hours: participation in classes,

2 ECTS – 45 hours: preparation + 15 hours: consultations


Skrócony opis:

Course description:

The course introduces the basic unit of morphological analysis, that is, the morpheme and its allomorphs. It explains and illustrates phonologically, lexically and grammatically based allomorphy on a number of examples in English. The discussion of morphology as a discipline within linguistics revolves around its two branches, namely, inflectional and derivational morphology. With the focus on the major word classes in English, that is, the noun, the verb and the adjective, the former deals with their inflectional paradigms while the latter is concerned with the main word-formation processes in English.

Pełny opis:

Course objectives:

The aim of the course is to familiarize students with fundamental concepts and theories relevant to the study of morphology. The course also aims at teaching students how to analyze word-structure by means of tree diagrams. Moreover, some elements of historical grammar which show the development of morphology from a diachronic perspective are introduced.

-------------------------

Course content:

1. Morphology as a branch of linguistics: its scope and interests.

2. Inflectional morphology.

3. Derivational morphology.

4. Word-formation processes.

5. A word and its structure.

6. Some elements of historical grammar: morphology.

---------------------------

Methods of instruction/ forms of classroom activity:

presentation, discussion, text analysis, language analysis, pair work, ICT tools/e-learning/MSTeams option if needed

Literatura:

Reading list:

Carstairs-McCarthy, A. (2002). An introduction to English morphology: Words and their structure. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Lieber, R. (2009). Introducing morphology. Cambridge: Cambridge University Press.

Matthews, P. H. (1991). Morphology. Cambridge: Cambridge University Press.

Szymanek, B. (2012). Introduction to morphological analysis. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

Learning outcomes acc to PQR 2019:

Knowledge

1. A student knows the key concepts in morphology (k_W02/P6S_WG)

2. A student knows the main theories and approaches to analyse morphological phenomena (k_W04/P6S_WG)

3. A student knows the complex nature and historical changes of language regarding morphology. (k_W05/P6S_WG)

Skills

3. A student is able to use terminology relevant to morphology (k_U01/P6S_UW)

4. A student is able to work in pairs or groups on different morphology related tasks (k_U08/P65_UO)

Social competences

5 A student is ready to accept synchronic and diachronic differences in morphological structures of English and recognize them as natural effects of language variety and change (k_K03/P6S_KO)

Metody i kryteria oceniania:

Forms of evaluation of learning outcomes

1. Active in-class participation - 20% of the final grade (outcome 1,2,3,4,5)

2. Individual presentations - 30% of the final grade (outcome 1,2,3,5)

3. Final written test - 50% of the final grade (outcome 1,2,3,5)

Grading scale for the test:

60-67% = 3.0

68-75% = 3.5

76-83% = 4.0

84-91% = 4.5

92-100% = 5.0

pass at 60% of the final grade

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adams-Tukiendorf, Katarzyna Buczek
Prowadzący grup: Katarzyna Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)