Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna 2.1-PsS-CF
Semestr letni 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Psychologia społeczna 2.1-PsS-CF
Zajęcia Semestr letni 2018/2019 (2018/19-L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 12:30 - 14:00
sala 106
Collegium Civitas jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Błońska
Literatura:

A1. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

Aronson E. (red., 2002). Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Aronson.E., Wilson, T., D., Akert, R.,M. (1997). Psychologia Społeczna. Serce i umysł. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Cialdini R. (1994 i kolejne wydania). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP.

Doliński D. (2000). Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Ossolineum.

Wojciszke B. (2011 i kolejne wydania). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

B. Literatura samodzielnie studiowana przez studenta

Szutrowa (red.), „Złudzenia, które pozwalają żyć”, PWN, Warszawa, 2001.

Szmajke A. (1999). Autoprezentacja. Maski, pozy, miny. Olsztyn: Ursa Consulting.

C. Literatura uzupełniająca

Wojciszke B. (2004). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Seria: Wykłady z Psychologii, tom 8. Warszawa

Forsterling, F. (2001). Atrybucje. Podstawowe teorie, badania i zastosowanie. Gdańsk 2005.

Kofta, M. i Szustrowa, T. (red.) Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice ze społecznej psychologii osobowości. Warszawa.

Krahe, B. (2005). Agresja. Gdańsk 2004.

Leary, M. (2005). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP

Nelson, T. D. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: GWP.

Zakres tematów:

Treści programowe ćwiczeń:

1. Konformizm i czynniki nasilające uległość wobec grupy w świetle badań eksperymentalnych

2. Procesy grupowe

3. Postawy i ich zmiana

4. Stereotypy i uprzedzenia społeczne

5. Spostrzeganie siebie. Natura Ja. Kierowanie wrażaniem

6. Spostrzeganie społeczne - zachowania niewerbalne, modele atrybucji, ocenianie ludzi.

Metody dydaktyczne:

Metody pracy:

- wykłady

- ćwiczenia interaktywne z wykorzystanie platfor-my elearningowej Moodle

- analiza materiału filmowego

- analiza tekstu źródłowego

- gra symulacyjna

- prezentacja

- metody aktywizujące (wykorzystywane w trakcie ćwiczeń)

- studium przypadku

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną

Formy zaliczenia:

1. Wykład:

Kolokwia pisemne (test wielokrotnego wyboru)

2. Ćwiczenia:

- ocena z aktywności na zajęciach

- prezentacja wybranego zagadnienia - eksperymentu

- przygotowanie pisemnej pracy dotyczącej problematyki spostrzegania siebie lub postaw.

- przygotowanie plakatu (lub inna kreatywna forma prezentacji) z wybranego zagadnienia

Możliwe są dwie nieobecności na zajęciach. Kolejne wymagają wykonania dodatkowego ćwiczenia zaliczeniowego.

W ramach zajęć ćwiczeniowych można zdobyć 60 punktów, z czego do zaliczenia koniecznych jest minimum 31.

Punktacja do oceny z ćwiczeń:

31-36 -dst

37-42 - dst plus

43-48 - db

49-54 - db plus

55-60 - bdb

Kolokwium zaliczeniowe z części wykładowej oceniane jest w następujący sposób:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego z części wykładowej zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Uwagi:

II Coaching filozoficzny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.