Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PROSEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.psychologia.uni.opole.pl/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Udział w proseminarium ma przygotować studentów do pisania pracy magisterskiej pod względem merytorycznym i technicznym, edytorskim. Wyłoniony, idywidualny temat pracy będzie opracowany w formie rozdziału teoretycznego.

Pełny opis:

Treści programowe:

Treści realizowanych podczas zajęć, przy czym uwzględnia się podział na poszczególne formy zajęć, na przykład:

A. Problematyka seminarium:

1. Wybór tematyki pracy w obszarze zainteresowań badawczych i kompetencji promotora

2. Analiza i synteza literatury– teoretyczne podstawy modelu badawczego

3. Formułowanie problemu badawczego i budowa modelu relacji między zmiennymi

4. Standardy redakcji tekstów naukowych wg APA

Literatura:

W zależności od wybranego tematu pracy do samodzielnego studiowana przez studenta

- Brzeziński J., (2010) Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

- Nęcka E., Stocki R., Jak pisać prace z psychologii. E-book

- Harasimczuk J., Cieciuch J, (2012) Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim

na podstawie reguł APA Wydawnictwo Liberi Libri

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

Znać terminologię używaną w psychologii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;

Mieć pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze, źródłach i miejscu psychologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk;

Znać i rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz norm etycznych i zawodowych,

Mieć rozszerzoną wiedzę o człowieku, jego cechach, funkcjonowaniu wybranych relacjach i strukturach międzyludzkich (rodzinnych, zawodowych, kulturowych), oraz historycznej ewolucji poglądów na ich temat.

- Sposoby weryfikacji: Przedstawienie pisemne projektu badawczego

- Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K_W01, K_W02, K_W05, K_W06

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

posiada umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań psychologicznych, formułuje i rozwiązuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody i techniki oraz konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii;

- Sposoby weryfikacji: Dyskusja, Udział w zajęciach, Prezentacja multimedialna

- Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K_U04

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

rozumie potrzebę dalszego rozwoju

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

Potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści

- Sposoby weryfikacji: Dyskusja, Obserwacja

- Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K_K02, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria:

ocena końcowa

- ocena stopnia zaawansowania pracy magisterskiej

- Semetr 1: Student nie może uzyskać oceny pozytywnej, jeśli nie przedstawi wstępnego tematu pracy oraz pisemnego spisu literatury (składającego się z minimum 20 pozycji)

- Semestr 2: Do uzyskania oceny pozytywnej konieczne jest wybranie modelu teoretycznego, będącego podstawą do badań empirycznych i zbudowanie wstępnego modelu uzasadnionych relacji miedzy zmiennymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bokszczanin, Romuald Derbis, Barbara Dolińska, Alicja Kalus, Dariusz Krok, Barbara Mróz, Aleksandra Rogowska
Prowadzący grup: Anna Bokszczanin, Romuald Derbis, Barbara Dolińska, Alicja Kalus, Dariusz Krok, Barbara Mróz, Aleksandra Rogowska, Radosław Walczak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1bfd89f659304beea1b179b26962d085%40thread.tacv2/conversations?groupId=2dea3d52-73d8-4638-ad15-ff450a2a956a&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Dyscyplina:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Literatura:

Wykaz literatury*

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

Ad.1.

W zależności od wybranego tematu pracy do samodzielnego studiowana przez studenta

Ad.2

Brzeziński J., (2010) Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Nęcka E., Stocki R., Jak pisać prace z psychologii. E-book

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kalus, Barbara Mróz, Aleksandra Rogowska, Radosław Walczak
Prowadzący grup: Anna Bokszczanin, Aleksander Hauziński, Alicja Kalus, Zofia Kardasz, Dariusz Krok, Barbara Mróz, Aleksandra Rogowska, Monika Stawiarska-Lietzau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.