Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej 2.5-WPRO-H
Semestr zimowy 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej 2.5-WPRO-H
Zajęcia Semestr zimowy 2018/2019 (2018/19-Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 211
Budynek dydaktyczny PL STASZICA 1 LICEUM jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rafał Gerymski, Barbara Zmaczyńska-Witek
Literatura:

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć: Strelau J.(Red.). (2000). Psychologia, Podręcznik akademicki. T1( R1,R2,R3,R9),

T2. GWP

Strelau, J. Doliski, D. (2008). Psychologia, Podręcznik akademicki, T2 ( w zakresie podejmowanym na wykładzie), GWP.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta: (rozdziały wybrane do poszerzenia wiedzy wg zainteresowań studenta)

Zimbardo P.G.. Johnson R., Mc Cann (2017). Psychologia . Kluczowe koncepcje. Warszawa. PWN

Zimbardo P. G., (1999). Psychologia i życie. Warszawa. PWN.

Kalat S. (2007). Biologiczne podstawy psychologii. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Oatley K., Jenkins J. M., (2005). Zrozumieć emocje. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Anderson J.R. (1998). Uczenie się i pamięć. Warszawa. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Derbis R. (2007). Poczucie jakości życia a zjawiska afektywne. W: S. Kowalik (Red.) Społeczne konteksty jakości życia.

Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, 13 – 52

Zakres tematów:

1. Filozoficzne korzenie psychologii i etymologia nazwy. Relacje przedmiotu psychologii do innych nauk i jej

specyfika jako dziedziny nauki podstawowej i stosowanej.

2. Psychologia jako nauka. Ewolucja metodologii i miar w psychologii. Problem tożsamości psychologii naukowej.

3. Dziedziny psychologii a szkoły psychologiczne. Alternatywność perspektyw i sposobów wyjaśniania zjawisk psychologicznych.

4. Psychologia jako nauka o duszy, okres starożytny i nowożytny.

6 Sposoby rozumienia i badania świadomości. Słabości i zalety introspekcji jako metody. Eksperyment a introspekcja. Waga świadomości w podstawowych orientacjach psychologicznych. Źródła, założenia, naukowy i praktyczny status psychoanalizy. Ewolucja poglądów Freuda.

7. Psychologia analityczna Junga, psychologia indywidualna Adlera, neopsychoanaliza Horney i Fromma. Kontekst

społeczny zachowań nieświadomych.

8. Zachowanie jako wyłączny przedmiot psychologii: źródła i założenia koncepcji behawiorystycznej Watsona. Ewolcja

behawioryzmu – koncepcje Skinnera, Dollarda i Millera, Tolmana. Współczesny status naukowy behawioryzmu.

9. Psychologia poznawcza, humanistyczna, ewolucyjna. Różne sposoby pojmowania przedmiotu psychologii i sensu jej

uprawiania.

10. Podstawowe pojęcia z obszarów orientacji w otoczeniu. Podejścia informacyjne i ekologiczne do procesów

spostrzegania. Akceleratory i dystraktory procesów poznawczych.

11. Czego, jak i na jakich poziomach się uczymy. Elementarne i wyższe formy uczenia. Wiedza deklaratywna i opera

cyjna . Miary uczenia się.

12. Podstawowe modele i prawa dotyczące procesów pamięci. Czynniki efektywności zapamiętywania, przechowywania

i odtwarzania materiału. Miary pamięci.

13. Pojęcie i ogólne fazy rozwoju procesów myślenia. Rodzaje myślenia. Pojęcie uwagi i inteligencji oraz ich miary.

14. Poznawcze i biologiczne źródła emocji. Emocje a afekty i motywacja. Wyrażanie emocji. Związki procesów afetyw

nych i poznawczych.

15. Motywacja z perspektywy głównych orientacji psychologicznych.

16. Ogólne ujęcie osobowości z perspektywy różnych orientacji psychologicznych.

17. Historyczne i współczesne rozumienie temperamentu. Temperament i osobowość

Metody dydaktyczne:

• wykłady multimedialne (interaktywne)

• sprawdzanie krytycznego rozumienia treści nauczania

• konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach)

• rozwiązywanie zadań problemowych pojedynczo oraz w małych grupach i prezentowanie wyników na forum całej grupy ćwiczeniowej

• polemiki w małych grupach na forum całej grupy

Metody i kryteria oceniania:

• zaliczenie z oceną

ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie 3 ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru: kolokwium pisemne oraz prezentacje

Ocena z kolokwium zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Ocena końcowa będzie stanowiła średnią z uzyskanych 3 ocen cząstkowych

Uwagi:

I psychologia dzienna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.